« Prev Jonah 2 Next »

Chapter 2

1 vymn yhvh dg gdvl lblj `t-yvnh vyhy yvnh bmjy hdg slsh ymym vslsh lylvt. 2 vytpll yvnh `l-yhvh `lhyv mmjy hdgh. 3 vy`mr qr`ty m&rh ly `l-yhvh vyjnny mb+n s`vl svjty smjt qvly. 4 vtslykny m&vlh blbb ymym vnhr y$bbny kl-msbryk vglyk jly jbrv. 5 v`ny `mrty ngrsty mngd jynyk `k `v$yp lhby+ `l-hykl qdsk. 6 `ppvny mym jd-nps thvm y$bbny $vp xbvs lr`sy. 7 lq&by hrym yrdty h`r& brxyh bjdy ljvlm vtjl msxt xyy yhvh `lhy. 8 bhtj+p jly npsy `t-yhvh zkrty vtbv` `lyk tplty `l-hykl qdsk. 9 msmrym hbly-sv` x$dm yjzbv. 10 v`ny bqvl tvdh `zbxh-lk `sr ndrty `slmh ysvjth lyhvh. 11 vy`mr yhvh ldg vyq` `t-yvnh `l-hybsh.

« Prev Jonah 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |