« Prev Job 36 Next »

Chapter 36

1 vy$p `lyhv` vy`mr. 2 ktr-ly zjyr v`xvk ky jvd l`lvh mlym. 3 `s` djy lmrxvq vlpjly `tn-&dq. 4 ky-`mnm l`-sqr mly tmym djvt jmk. 5 hn-`l kbyr vl` ym`$ kbyr kx lb. 6 l`-yxyh rsj vmsp+ jnyym ytn. 7 l`-ygrj m&dyq jynyv v`t-mlkym lk$` vysybm ln&x vygbhv. 8 v`m-`$vrym bzqym ylkdvn bxbly-jny. 9 vygd lhm pjlm vpsjyhm ky ytgbrv. 10 vygl `znm lmv$r vy`mr ky-ysbvn m`vn. 11 `m-ysmjv vyjbdv yklv ymyhm b+vb vsnyhm bnjymym. 12 v`m-l` ysmjv bslx yjbrv vygvjv bbly-djt. 13 vxnpy-lb ysymv `p l` ysvjv ky `$rm. 14 tmt bnjr npsm vxytm bqdsym. 15 yxl& jny bjnyv vygl blx& `znm. 16 v`p h$ytk mpy-&r rxb l`-mv&q txtyh vnxt slxnk ml` dsn. 17 vdyn-rsj ml`t dyn vmsp+ ytmkv. 18 ky-xmh pn-y$ytk b$pq vrb-kpr `l-y+k. 19 hyjrk svjk l` b&r vkl m`m&y-kx. 20 `l-ts`p hlylh ljlvt jmym txtm. 21 hsmr `l-tpn `l-`vn ky-jl-zh bxrt mjny. 22 hn-`l ysgyb bkxv my kmhv mvrh. 23 my-pqd jlyv drkv vmy-`mr pjlt jvlh. 24 zkr ky-tsgy` pjlv `sr srrv `nsym. 25 kl-`dm xzv-bv `nvs yby+ mrxvq. 26 hn-`l sgy` vl` ndj m$pr snyv vl`-xqr. 27 ky ygrj n+py-mym yzqv m+r l`dv. 28 `sr-yzlv sxqym yrjpv jly `dm rb. 29 `p `m-ybyn mprsy-jb ts`vt $ktv. 30 hn-prs jlyv `vrv vsrsy hym k$h. 31 ky-bm ydyn jmym ytn-`kl lmkbyr. 32 jl-kpym k$h-`vr vy&v jlyh bmpgyj. 33 ygyd jlyv rjv mqnh `p jl-jvlh.

« Prev Job 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |