« Prev Isaiah 36 Next »

Chapter 36

1 vyhy b`rbj jsrh snh lmlk xzqyhv jlh $nxryb mlk-`svr jl kl-jry yhvdh hb&rvt vytpsm. 2 vyslx mlk-`svr `t-rb-sqh mlkys yrvslmh `l-hmlk xzqyhv bxyl kbd vyjmd btjlt hbrkh hjlyvnh bm$lt sdh kvb$. 3 vy&` `lyv `lyqym bn-xlqyhv `sr jl-hbyt vsbn` h$pr vyv`x bn- `$p hmzkyr. 4 vy`mr `lyhm rb-sqh `mrv-n` `l-xzqyhv kh-`mr hmlk hgdvl mlk `svr mh hb+xvn hzh `sr b+xt. 5 `mrty `k-dbr-sptym j&h vgbvrh lmlxmh jth jl-my b+xt ky mrdt by. 6 hnh b+xt jl-msjnt hqnh hr&v& hzh jl-m&rym `sr y$mk `ys jlyv vb` bkpv vnqbh kn prjh mlk-m&rym lkl-hb+xym jlyv. 7 vky-t`mr `ly `l-yhvh `lhynv b+xnv hlv`-hv` `sr h$yr xzqyhv `t- bmtyv v`t-mzbxtyv vy`mr lyhvdh vlyrvslm lpny hmzbx hzh tstxvv. 8 vjth htjrb n` `t-`dny hmlk `svr v`tnh lk `lpym $v$ym `m-tvkl ltt lk rkbym jlyhm. 9 v`yk tsyb `t pny pxt `xd jbdy `dny hq+nym vtb+x lk jl-m&rym lrkb vlprsym. 10 vjth hmbljdy yhvh jlyty jl-h`r& hz`t lhsxyth yhvh `mr `ly jlh `l-h`r& hz`t vhsxyth. 11 vy`mr `lyqym vsbn` vyv`x `l-rb-sqh dbr-n` `l-jbdyk `rmyt ky smjym `nxnv v`l-tdbr `lynv yhvdyt b`zny hjm `sr jl-hxvmh. 12 vy`mr rb-sqh h`l `dnyk v`lyk slxny `dny ldbr `t-hdbrym h`lh hl` jl-h`nsym hysbym jl-hxvmh l`kl `t-xr`yhm vlstvt `t-synyhm jmkm. 13 vyjmd rb-sqh vyqr` bqvl-gdvl yhvdyt vy`mr smjv `t-dbry hmlk hgdvl mlk `svr. 14 kh `mr hmlk `l-ys` lkm xzqyhv ky l`-yvkl lh&yl `tkm. 15 v`l-yb+x `tkm xzqyhv `l-yhvh l`mr h&l y&ylnv yhvh l` tntn hjyr hz`t byd mlk `svr. 16 `l-tsmjv `l-xzqyhv ky kh `mr hmlk `svr jsv-`ty brkh v&`v `ly v`klv `ys-gpnv v`ys t`ntv vstv `ys my-bvrv. 17 jd-b`y vlqxty `tkm `l-`r& k`r&km `r& dgn vtyrvs `r& lxm vkrmym. 18 pn-y$yt `tkm xzqyhv l`mr yhvh y&ylnv hh&ylv `lhy hgvym `ys `t-`r&v myd mlk `svr. 19 `yh `lhy xmt v`rpd `yh `lhy $prvym vky-h&ylv `t-smrvn mydy. 20 my bkl-`lhy h`r&vt h`lh `sr-h&ylv `t-`r&m mydy ky-y&yl yhvh `t-yrvslm mydy. 21 vyxrysv vl`-jnv `tv dbr ky-m&vt hmlk hy` l`mr l` tjnhv. 22 vyb` `lyqym bn-xlqyhv `sr-jl-hbyt vsbn` h$vpr vyv`x bn-`$p hmzkyr `l-xzqyhv qrvjy bgdym vygydv lv `t dbry rb-sqh.

« Prev Isaiah 36 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |