« Prev Isaiah 10 Next »

Chapter 10

1 hvy hxqqym xqqy-`vn vmktbym jml ktbv. 2 lh+vt mdyn dlym vlgzl msp+ jnyy jmy lhyvt `lmnvt sllm v`t- ytvmym ybzv. 3 vmh-tjsv lyvm pqdh vlsv`h mmrxq tbv` jl-my tnv$v ljzrh v`nh tjzbv kbvdkm. 4 blty krj txt `$yr vtxt hrvgym yplv bkl-z`t l`-sb `pv vjvd ydv n+vyh. 5 hvy `svr sb+ `py vm+h-hv` bydm zjmy. 6 bgvy xnp `slxnv vjl-jm jbrty `&vnv lsll sll vlbz bz vlsymv mrm$ kxmr xv&vt. 7 vhv` l`-kn ydmh vlbbv l`-kn yxsb ky lhsmyd blbbv vlhkryt gvym l` mj+. 8 ky y`mr hl` sry yxdv mlkym. 9 hl` kkrkmys klnv `m-l` k`rpd xmt `m-l` kdmsq smrvn. 10 k`sr m&`h ydy lmmlkt h`lyl vp$ylyhm myrvslm vmsmrvn. 11 hl` k`sr jsyty lsmrvn vl`lylyh kn `jsh lyrvslm vlj&byh. 12 vhyh ky-yb&j `dny `t-kl-mjshv bhr &yvn vbyrvslm `pqd jl-pry- gdl lbb mlk-`svr vjl-tp`rt rvm jynyv. 13 ky `mr bkx ydy jsyty vbxkmty ky nbnvty v`$yr gbvlt jmym vjtydtyhm svsty v`vryd k`byr yvsbym. 14 vtm&` kqn ydy lxyl hjmym vk`$p by&ym jzbvt kl-h`r& `ny `$pty vl` hyh ndd knp vp&h ph vm&p&p. 15 hytp`r hgrzn jl hx&b bv `m-ytgdl hmsvr jl-mnypv khnyp sb+ v`t-mrymyv khrym m+h l`-j&. 16 lkn yslx h`dvn yhvh &b`vt bmsmnyv rzvn vtxt kbdv yqd yqd kyqvd `s. 17 vhyh `vr-ysr`l l`s vqdvsv llhbh vbjrh v`klh sytv vsmyrv byvm `xd. 18 vkbvd yjrv vkrmlv mnps vjd-bsr yklh vhyh km$$ n$$. 19 vs`r j& yjrv m$pr yhyv vnjr yktbm. 20 vhyh byvm hhv` l`-yv$yp jvd s`r ysr`l vply+t byt-yjqb lhsjn jl-mkhv vnsjn jl-yhvh qdvs ysr`l b`mt. 21 s`r ysvb s`r yjqb `l-`l gbvr. 22 ky `m-yhyh jmk ysr`l kxvl hym s`r ysvb bv klyvn xrv& sv+p &dqh. 23 ky klh vnxr&h `dny yhvh &b`vt jsh bqrb kl-h`r&. 24 lkn kh-`mr `dny yhvh &b`vt `l-tyr` jmy ysb &yvn m`svr bsb+ ykkh vm+hv ys`-jlyk bdrk m&rym. 25 ky-jvd mj+ mzjr vklh zjm v`py jl-tblytm. 26 vjvrr jlyv yhvh &b`vt sv+ kmkt mdyn b&vr jvrb vm+hv jl-hym vns`v bdrk m&rym. 27 vhyh byvm hhv` y$vr $blv mjl skmk vjlv mjl &v`rk vxbl jl mpny-smn. 28 b` jl-jyt jbr bmgrvn lmkms ypqyd klyv. 29 jbrv mjbrh gbj mlvn lnv xrdh hrmh gbjt s`vl n$h. 30 &hly qvlk bt-glym hqsyby lysh jnyh jntvt. 31 nddh mdmnh ysby hgbym hjyzv. 32 jvd hyvm bnb ljmd ynpp ydv hr byt-&yvn gbjt yrvslm. 33 hnh h`dvn yhvh &b`vt m$jp p`rh bmjr&h vrmy hqvmh gdvjym vhgbhym ysplv. 34 vnqp $bky hyjr bbrzl vhlbnvn b`dyr ypvl.

« Prev Isaiah 10 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |