« Prev Genesis 14 Next »

Chapter 14

1 vyhy bymy `mrpl mlk-snjr `ryvk mlk `l$r kdrljmr mlk jylm vtdjl mlk gvym. 2 jsv mlxmh `t-brj mlk $dm v`t-brsj mlk jmrh sn`b mlk `dmh vsm`br mlk &byym vmlk blj hy`-&jr. 3 kl-`lh xbrv `l-jmq hsdym hv` ym hmlx. 4 stym jsrh snh jbdv `t-kdrljmr vsls-jsrh snh mrdv. 5 vb`rbj jsrh snh b` kdrljmr vhmlkym `sr `tv vykv `t-rp`ym bjstrt qrnym v`t-hzvzym bhm v`t h`ymym bsvh qrytym. 6 v`t-hxry bhrrm sjyr jd `yl p`rn `sr jl-hmdbr. 7 vysbv vyb`v `l-jyn msp+ hv` qds vykv `t-kl-sdh hjmlqy vgm `t- h`mry hysb bx&&n tmr. 8 vy&` mlk-$dm vmlk jmrh vmlk `dmh vmlk &byym vmlk blj hv`-&jr vyjrkv `tm mlxmh bjmq hsdym. 9 `t kdrljmr mlk jylm vtdjl mlk gvym v`mrpl mlk snjr v`ryvk mlk `l$r `rbjh mlkym `t-hxmsh. 10 vjmq hsdym b`rt b`rt xmr vyn$v mlk-$dm vjmrh vyplv-smh vhns`rym hrh n$v. 11 vyqxv `t-kl-rks $dm vjmrh v`t-kl-`klm vylkv. 12 vyqxv `t-lv+ v`t-rksv bn-`xy `brm vylkv vhv` ysb b$dm. 13 vyb` hply+ vygd l`brm hjbry vhv` skn b`lny mmr` h`mry `xy `skl v`xy jnr vhm bjly bryt-`brm. 14 vysmj `brm ky nsbh `xyv vyrq `t-xnykyv ylydy bytv smnh jsr vsls m`vt vyrdp jd-dn. 15 vyxlq jlyhm lylh hv` vjbdyv vykm vyrdpm jd-xvbh `sr msm`l ldmsq. 16 vysb `t kl-hrks vgm `t-lv+ `xyv vrksv hsyb vgm `t-hnsym v`t- hjm. 17 vy&` mlk-$dm lqr`tv `xry svbv mhkvt `t-kdr-ljmr v`t-hmlkym `sr `tv `l-jmq svh hv` jmq hmlk. 18 vmlky-&dq mlk slm hv&y` lxm vyyn vhv` khn l`l jlyvn. 19 vybrkhv vy`mr brvk `brm l`l jlyvn qnh smym v`r&. 20 vbrvk `l jlyvn `sr-mgn &ryk bydk vytn-lv mjsr mkl. 21 vy`mr mlk-$dm `l-`brm tn-ly hnps vhrks qx-lk. 22 vy`mr `brm `l-mlk $dm hrmty ydy `l-yhvh `l jlyvn qnh smym v`r&. 23 `m-mxv+ vjd srvk-njl v`m-`qx mkl-`sr-lk vl` t`mr `ny hjsrty `t-`brm. 24 bljdy rq `sr `klv hnjrym vxlq h`nsym `sr hlkv `ty jnr `skl vmmr` hm yqxv xlqm.

« Prev Genesis 14 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |