« Prev Ezekiel 4 Next »

Chapter 4

1 v`th bn-`dm qx-lk lbnh vntth `vth lpnyk vxqvt jlyh jyr `t- yrvslm. 2 vntth jlyh m&vr vbnyt jlyh dyq vspkt jlyh $llh vntth jlyh mxnvt vsym-jlyh krym $byb. 3 v`th qx-lk mxbt brzl vntth `vth qyr brzl bynk vbyn hjyr vhkynth `t-pnyk `lyh vhyth bm&vr v&rt jlyh `vt hy` lbyt ysr`l. 4 v`th skb jl-&dk hsm`ly vsmt `t-jvn byt-ysr`l jlyv m$pr hymym `sr tskb jlyv ts` `t-jvnm. 5 v`ny ntty lk `t-sny jvnm lm$pr ymym sls-m`vt vtsjym yvm vns`t jvn byt-ysr`l. 6 vklyt `t-`lh vskbt jl-&dk hymvny snyt vns`t `t-jvn byt-yhvdh `rbjym yvm yvm lsnh yvm lsnh nttyv lk. 7 v`l-m&vr yrvslm tkyn pnyk vzrjk xsvph vnb`t jlyh. 8 vhnh ntty jlyk jbvtym vl`-thpk m&dk `l-&dk jd-klvtk ymy m&vrk. 9 v`th qx-lk x+yn vsjrym vpvl vjdsym vdxn vk$mym vntth `vtm bkly `xd vjsyt `vtm lk llxm m$pr hymym `sr-`th svkb jl-&dk sls- m`vt vtsjym yvm t`klnv. 10 vm`klk `sr t`klnv bmsqvl jsrym sql lyvm mjt jd-jt t`klnv. 11 vmym bmsvrh tsth ssyt hhyn mjt jd-jt tsth. 12 vjgt sjrym t`klnh vhy` bglly &`t h`dm tjgnh ljynyhm. 13 vy`mr yhvh kkh y`klv bny-ysr`l `t-lxmm +m` bgvym `sr `dyxm sm. 14 v`mr `hh `dny yhvh hnh npsy l` m+m`h vnblh v+rph l`-`klty mnjvry vjd-jth vl`-b` bpy bsr pgvl. 15 vy`mr `ly r`h ntty lk `t-&pvjy hbqr txt glly h`dm vjsyt `t- lxmk jlyhm. 16 vy`mr `ly bn-`dm hnny sbr m+h-lxm byrvslm v`klv-lxm bmsql vbd`gh vmym bmsvrh vbsmmvn ystv. 17 lmjn yx$rv lxm vmym vnsmv `ys v`xyv vnmqv bjvnm.

« Prev Ezekiel 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |