« Prev 2 Samuel 6 Next »

Chapter 6

1 דוד דוע ףסיו
לארשיב רוחב־לכ־תא
׃ףלא םישלש 2 דוד ךליו םקיו
ותא רשא םעה־לכו
הדוהי ילעבמ
תא םשמ תולעהל
םיהלאה ןורא
םש םש ארקנ־רשא
בשי תואבצ הוהי
׃וילע םיברכה 3 ןורא־תא ובכריו
הלגע־לא םיהלאה
תיבמ והאשיו השדח
העבגב רשא בדניבא
ינב ויחאו אזעו
םיגהנ בדניבא
׃השדח הלגעה־תא 4 תיבמ והאשיו
העבגב רשא בדניבא
םיהלאה ןורא םע
ינפל ךלה ויחאו
׃ןוראה 5 תיב־לכו דודו
ינפל םיקחשמ לארשי
יצע לכב הוהי
תורנכבו םישורב
םיפתבו םילבנבו
םיענענמבו
׃םילצלצבו 6 ןוכנ ןרג־דע ואביו
ןורא־לא אזע חלשיו
וב זחאיו םיהלאה
׃רקבה וטמש יכ 7 הזעב הוהי ףא־רחיו
םיהלאה םש והכיו
םע םש תמיו לשה־לע
׃םיהלאה ןורא 8 רשא לע דודל רחיו
הזעב ץרפ הוהי ץרפ
אוהה םוקמל ארקיו
םויה דע הזע ץרפ
׃הזה 9 הוהי־תא דוד אריו
רמאיו אוהה םויב
ןורא ילא אובי ךיא
׃הוהי 10 ריסהל דוד הבא־אלו
הוהי ןורא־תא וילא
והטיו דוד ריע־לע
םודא־דבע תיב דוד
׃יתגה 11 הוהי ןורא בשיו
יתגה םדא דבע תיב
ךרביו םישדח השלש
םדא דבע־תא הוהי
׃ותיב־לכ־תאו 12 דוד ךלמל דגיו
הוהי ךרב רמאל
םדא דבע תיב־תא
ול־רשא־לכ־תאו
םיהלאה ןורא רובעב
לעיו דוד ךליו
םיהלאה ןורא־תא
ריע םדא דבע תיבמ
׃החמשב דוד 13 יאשנ ודעצ יכ יהיו
השש הוהי־ןורא
רוש חבזיו םידעצ
׃אירמו 14 זע־לכב רכרכמ דודו
דודו הוהי ינפל
׃דב דופא רוגח 15 תיב־לכו דודו
םילעמ לארשי
הוהי ןורא־תא
לוקבו העורתב
׃רפוש 16 אב הוהי ןורא היהו
לכימו דוד ריע
דעב הפקשנ לואש־תב
ארתו ןולחה
זזפמ דוד ךלמה־תא
הוהי ינפל רכרכמו
׃הבלב ול זבתו 17 ןורא־תא ואביו
ותא וגציו הוהי
להאה ךותב ומוקמב
דוד ול־הטנ רשא
תולע דוד לעיו
׃םימלשו הוהי ינפל 18 תולעהמ דוד לכיו
םימלשהו הלועה
םשב םעה־תא ךרביו
׃תואבצ הוהי 19 םעה־לכל קלחיו
לארשי ןומה־לכל
השא־דעו שיאמל
תחא םחל תלח שיאל
השישאו דחא רפשאו
םעה־לכ ךליו תחא
׃ותיבל שיא 20 ךרבל דוד בשיו
לכימ אצתו ותיב־תא
דוד תארקל לואש־תב
דבכנ ־המ רמאתו
לארשי ךלמ םויה
םויה הלגנ רשא
וידבע תוהמא יניעל
דחא תולגנ תולגהכ
׃םיקרה 21 לכימ־לא דוד רמאיו
רשא הוהי ינפל
ךיבאמ יב־רחב
תוצל ותיב־לכמו
םע־לע דיגנ יתא
לארשי־לע הוהי
׃הוהי ינפל יתקחשו 22 תאזמ דוע יתלקנו
יניעב לפש יתייהו
רשא תוהמאה־םעו
׃הדבכא םמע תרמא 23 לואש־תב לכימלו
דע דלי הל היה־אל
׃התומ םוי

« Prev 2 Samuel 6 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |