« Prev 2 Samuel 3 Next »

Chapter 3

1 הכרא המחלמה יהתו
ןיבו לואש תיב ןיב
ךלה דודו דוד תיב
לואש תיבו קזחו
׃םילדו םיכלה 2 םינב דודל ודליו
ורוכב יהיו ןורבחב
םעניחאל ןונמא
׃תלאערזיה 3 באלכ והנשמו
לבנ תשא לגיבאל
ישלשהו ילמרכה
הכעמ־ןב םולשבא
ךלמ ימלת ־תב
׃רושג 4 הינדא יעיברהו
ישימחהו תיגח־ןב
׃לטיבא־ןב היטפש 5 הלגעל םערתי יששהו
ודלי הלא דוד תשא
׃ןורבחב דודל 6 המחלמה תויהב יהיו
ןיבו לואש תיב ןיב
היה רנבאו דוד תיב
׃לואש תיבב קזחתמ 7 המשו שגלפ לואשלו
רמאיו היא־תב הפצר
התאב עודמ רנבא־לא
׃יבא שגליפ־לא 8 דאמ רנבאל רחיו
תשב־שיא ירבד־לע
בלכ שארה רמאיו
הדוהיל רשא יכנא
דסח־השעא םויה
ךיבא לואש תיב־םע
והערמ־לאו ויחא־לא
־דיב ךתיצמה אלו
ןוע ילע דקפתו דוד
׃םויה השאה 9 םיהלא השעי־הכ
ול ףיסי הכו רנבאל
הוהי עבשנ רשאכ יכ
ןכ־יכ דודל
׃ול־השעא 10 הכלממה ריבעהל
םיקהלו לואש תיבמ
דוד אסכ־תא
לארשי־לע
ןדמ הדוהי־לעו
׃עבש ראב־דעו 11 בישהל דוע לכי־אלו
רבד רנבא־תא
׃ותא ותארימ 12 םיכאלמ רנבא חלשיו
רמאל ותחת דוד־לא
התרכ רמאל ץרא־ימל
הנהו יתא ךתירב
ךילא בסהל ךמע ידי
׃לארשי־לכ־תא 13 ינא בוט רמאיו
ךא תירב ךתא תרכא
לאש יכנא דחא רבד
־אל רמאל ךתאמ
יכ ינפ־תא הארת
תא ךאיבה ינפל־םא
ךאבב לואש־תב לכימ
׃ינפ־תא תוארל 14 םיכאלמ דוד חלשיו
תשב־שיא־לא
הנת רמאל לואש־ןב
לכימ־תא יתשא־תא
האמב יל יתשרא רשא
׃םיתשלפ תולרע 15 תשב שיא חלשיו
םעמ שיא םעמ החקיו
׃שול־ןב לאיטלפ 16 השיא התא ךליו
הירחא הכבו ךולה
רמאיו םירחב־דע
בוש ךל רנבא וילא
׃בשיו 17 היה רנבא־רבדו
לארשי ינקז־םע
לומת־םג רמאל
םתייה םשלש־םג
דוד־תא םישקבמ
׃םכילע ךלמל 18 הוהי יכ ושע התעו
רמאל דוד־לא רמא
ידבע דוד דיב
ימע־תא עישוה
םיתשלפ דימ לארשי
׃םהיביא־לכ דימו 19 רנבא־םג רבדיו
ךליו ןימינב ינזאב
רבדל רנבא־םג
ןורבחב דוד ינזאב
בוט־רשא־לכ תא
לארשי יניעב
תיב־לכ יניעבו
׃ןמינב 20 דוד־לא רנבא אביו
םירשע ותאו ןורבח
דוד שעיו םישנא
םישנאלו רנבאל
׃התשמ ותא־רשא 21 דוד־לא רנבא רמאיו
הכלאו המוקא
ינדא־לא הצבקאו
לארשי ־לכ־תא ךלמה
תירב ךתא ותרכיו
לכב תכלמו
ךשפנ הואת־רשא
רנבא־תא דוד חלשיו
׃םולשב ךליו 22 דוד ידבע הנהו
דודגהמ אב באויו
ואיבה םמע בר ללשו
ונניא רנבאו
יכ ןורבחב דוד־םע
׃םולשב ךליו וחלש 23 אבצה־לכו באויו
ודגיו ואב ותא־רשא
רמאל באויל
־לא רנ־ןב רנבא־אב
ךליו והחלשיו ךלמה
׃םולשב 24 ךלמה־לא באוי אביו
התישע המ רמאיו
ךילא רנבא אב־הנה
ךליו ותחלש הז־המל
׃ךולה 25 רנבא־תא תעדי
אב ךתתפל יכ רנ־ןב
ךאצומ־תא תעדלו
תעדלו ךאובמ־תאו
התא רשא־לכ תא
׃השע 26 דוד םעמ באוי אציו
ירחא םיכאלמ חלשיו
ותא ובשיו רנבא
אל דודו הרסה רובמ
׃עדי 27 ןורבח רנבא בשיו
ךות־לא באוי והטיו
ותא רבדל רעשה
םש והכיו ילשב
םדב תמיו שמחה
׃ויחא לא־השע 28 ירחאמ דוד עמשיו
יכנא יקנ רמאיו ןכ
הוהי םעמ יתכלממו
רנבא ימדמ םלוע־דע
׃רנ־ןב 29 באוי שאר־לע ולחי
ויבא תיב־לכ לאו
תיבמ תרכי־לאו
ערצמו בז באוי
לפנו ךלפב קיזחמו
׃םחל־רסחו ברחב 30 ויחא ישיבאו באויו
רשא לע רנבאל וגרה
לאהשע־תא תימה
ןועבגב םהיחא
׃המחלמב 31 באוי־לא דוד רמאיו
םעה־לכ־לאו
וערק ותא־רשא
םיקש ורגחו םכידגב
רנבא ינפל ודפסו
ךלה דוד ךלמהו
׃הטמה ירחא 32 רנבא־תא ורבקיו
ךלמה אשיו ןורבחב
ךביו ולוק־תא
וכביו רנבא רבק־לא
׃םעה־לכ 33 ךלמה ןנקיו
רמאיו רנבא־לא
תומי לבנ תומכה
׃רנבא 34 תורסא־אל ךדי
םיתשחנל־אל ךילגרו
ינפל לופנכ ושגה
תלפנ הלוע־ינב
םעה־לכ ופסיו
׃וילע תוכבל 35 םעה־לכ אביו
םחל דוד־תא תורבהל
עבשיו םויה דועב
הכ רמאל דוד
הכו םיהלא יל־השעי
ינפל־םא יכ ףיסי
םחל־םעטא שמשה־אוב
׃המואמ ־לכ וא 36 וריכה םעה־לכו
לככ םהיניעב בטייו
ךלמה השע רשא
׃בוט םעה־לכ יניעב 37 םעה־לכ ועדיו
םויב לארשי־לכו
התיה אל יכ אוהה
־תא תימהל ךלמהמ
׃רנ־ןב רנבא 38 ךלמה רמאיו
אולה וידבע־לא
לודגו רש־יכ ועדת
הזה םויה לפנ
׃לארשיב 39 ךר םויה יכנאו
םישנאהו ךלמ חושמו
היורצ ינב הלאה
םלשי ינממ םישק
הערה השעל הוהי
׃ותערכ

« Prev 2 Samuel 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |