« Prev 2 Samuel 14 Next »

Chapter 14

1 הירצ־ןב באוי עדיו
ךלמה בל־יכ
׃םולשבא־לע 2 העוקת באוי חלשיו
המכח השא םשמ חקיו
הילא רמאיו
־ישבלו אנ־ילבאתה
לבא־ידגב אנ
ןמש יכוסת־לאו
הז השאכ תייהו
תלבאתמ םיבר םימי
׃תמ־לע 3 ךלמה־לא תאבו
רבדכ וילא תרבדו
באוי םשיו הזה
׃היפב םירבדה־תא 4 תיעקתה השאה רמאתו
לפתו ךלמה־לא
הצרא היפא־לע
רמאתו וחתשתו
׃ךלמה העשוה 5 ךלמה הל־רמאיו
לבא רמאתו ךל־המ
ינא הנמלא־השא
׃ישיא תמיו 6 םינב ינש ךתחפשלו
הדשב םהינש וצניו
םהיניב ליצמ ןיאו
דחאה־תא דחאה וכיו
׃ותא תמיו 7 המק הנהו
החפשמה־לכ
ורמאיו ךתחפש־לע
ויחא הכמ־תא ינת
ויחא שפנב והתמנו
הדימשנו גרה רשא
ובכו שרויה־תא םג
רשא יתלחג־תא
יתלבל הראשנ
םש ישיאל־םוש
ינפ־לע תיראשו
׃המדאה 8 ךלמה רמאיו
ךתיבל יכל השאה־לא
׃ךילע הוצא ינאו 9 השאה רמאתו
ךלמה־לא תיעוקתה
ךלמה ינדא ילע
יבא תיב־לעו ןועה
׃יקנ ואסכו ךלמהו 10 רבדמה ךלמה רמאיו
ילא ותאבהו ךילא
תעגל דוע ףיסי־אלו
׃ךב 11 אנ־רכזי רמאתו
הוהי־תא ךלמה
לאג תיברהמ ךיהלא
אלו תחשל םדה
ינב־תא ודימשי
הוהי־יח רמאיו
ךנב תרעשמ לפי־םא
׃הצרא 12 השאה רמאתו
ךתחפש אנ־רבדת
רבד ךלמה ינדא־לא
׃ירבד רמאיו 13 המלו השאה רמאתו
םע־לע תאזכ התבשח
ךלמה רבדמו םיהלא
םשאכ הזה רבדה
ךלמה בישה יתלבל
׃וחדנ־תא 14 םימכו תומנ תומ־יכ
רשא הצרא םירגנה
אשי־אלו ופסאי אל
בשחו שפנ םיהלא
חדי יתלבל תובשחמ
׃חדנ ונממ 15 יתאב־רשא התעו
ינדא ךלמה־לא רבדל
יכ הזה רבדה־תא
רמאתו םעה ינארי
אנ־הרבדא ךתחפש
השעי ילוא ךלמה־לא
׃ותמא רבד־תא ךלמה 16 ךלמה עמשי יכ
ףכמ ותמא־תא ליצהל
יתא דימשהל שיאה
תלחנמ דחי ינב־תאו
׃םיהלא 17 ךתחפש רמאתו
ינדא־רבד אנ־היהי
יכ החונמל ךלמה
ןכ םיהלאה ךאלמכ
עמשל ךלמה ינדא
הוהיו ערהו בוטה
׃ךמע יהי ךיהלא 18 רמאיו ךלמה ןעיו
אנ־לא השאה־לא
רבד ינממ ידחכת
ךתא לאש יכנא רשא
השאה רמאתו
ינדא אנ־רבדי
׃ךלמה 19 דיה ךלמה רמאיו
תאז־לכב ךתא באוי
רמאתו השאה ןעתו
ךלמה ינדא ךשפנ־יח
ןימהל שא־םא
לכמ לימשהלו
ךלמה ינדא רבד־רשא
אוה באוי ךדבע־יכ
יפב םש אוהו ינוצ
תא ךתחפש
׃הלאה םירבדה־לכ 20 ינפ־תא בבס רובעבל
ךדבע השע רבדה
הזה רבדה־תא באוי
תמכחכ םכח ינדאו
תעדל םיהלאה ךאלמ
׃ץראב רשא־לכ־תא 21 ךלמה רמאיו
אנ־הנה באוי־לא
הזה רבדה־תא יתישע
רענה־תא בשה ךלו
׃םולשבא־תא 22 וינפ־לא באוי לפיו
ךרביו וחתשיו הצרא
רמאיו ךלמה־תא
עדי םויה באוי
ןח יתאצמ־יכ ךדבע
ךלמה ינדא ךיניעב
ךלמה השע־רשא
׃ודבע רבד־תא 23 ךליו באוי םקיו
אביו הרושג
׃םלשורי םולשבא־תא 24 בסי ךלמה רמאיו
אל ינפו ותיב־לא
םולשבא בסיו הארי
ךלמה ינפו ותיב־לא
׃האר אל 25 היה־אל םולשבאכו
לארשי־לכב הפי־שיא
ולגר ףכמ דאמ ללהל
היה־אל ודקדק דעו
׃םומ וב 26 ושאר־תא וחלגבו
םימי ץקמ היהו
חלגי רשא םימיל
וחלגו וילע דבכ־יכ
ושאר רעש־תא לקשו
ןבאב םילקש םיתאמ
׃ךלמה 27 םולשבאל ודלויו
תבו םינב השולש
איה רמת המשו תחא
תפי השא התיה
׃הארמ 28 םולשבא בשיו
םיתנש םלשוריב
אל ךלמה ינפו םימי
׃האר 29 םולשבא חלשיו
ותא חלשל באוי־לא
הבא אלו ךלמה־לא
חלשיו וילא אובל
הבא אלו תינש דוע
׃אובל 30 וידבע־לא רמאיו
באוי תקלח ואר
םש־ולו ידי־לא
היתצוהו וכל םירעש
ידבע ותציו שאב
הקלחה־תא םולשבא
׃שאב 31 אביו באוי םקיו
התיבה םולשבא־לא
המל וילא רמאיו
־תא ךדבע ותיצה
׃שאב יל־רשא הקלחה 32 םולשבא רמאיו
יתחלש הנה באוי־לא
הנה אב רמאל ךילא
ךתא החלשאו
המל רמאל ךלמה־לא
יל בוט רושגמ יתאב
התעו םש־ינא דע
ךלמה ינפ הארא
ןוע יב־שי־םאו
׃ינתמהו 33 ךלמה־לא באוי אביו
ארקיו ול־דגיו
אביו םולשבא־לא
ול וחתשיו ךלמה־לא
ינפל הצרא ויפא־לע
ךלמה קשיו ךלמה
׃םולשבאל

« Prev 2 Samuel 14 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |