« Prev 2 Kings 6 Next »

Chapter 6

1 ורמאיו
םיאיבנה־ינב
אנ־הנה עשילא־לא
ונחנא רשא םוקמה
רצ ךינפל םש םיבשי
׃ונממ 2 ןדריה־דע אנ־הכלנ
שיא םשמ החקנו
תחא הרוק
םוקמ םש ונל־השענו
רמאיו םש תבשל
׃וכל 3 לאוה דחאה רמאיו
ךידבע־תא ךלו אנ
׃ךלא ינא רמאיו 4 ואביו םתא ךליו
ורזגיו הנדריה
׃םיצעה 5 ליפמ דחאה יהיו
לזרבה־תאו הרוקה
קעציו םימה־לא לפנ
ינדא ההא רמאיו
׃לואש אוהו 6 םיהלאה־שיא רמאיו
והאריו לפנ הנא
ץע־בצקיו םוקמה־תא
ףציו המש־ךלשיו
׃לזרבה 7 ךל םרה רמאיו
׃והחקיו ודי חלשיו 8 םחלנ היה םרא ךלמו
ץעויו לארשיב
רמאל וידבע־לא
ינלפ םוקמ־לא
׃יתנחת ינמלא 9 םיהלאה שיא חלשיו
רמאל לארשי ךלמ־לא
םוקמה רבעמ רמשה
םרא םש־יכ הזה
׃םיתחנ 10 לארשי ךלמ חלשיו
רשא םוקמה־לא
םיהלאה־שיא ול־רמא
םש רמשנו הריהזהו
׃םיתש אלו תחא אל 11 םרא־ךלמ בל רעסיו
ארקיו הזה רבדה־לע
רמאיו וידבע־לא
ודיגת אולה םהילא
ונלשמ ימ יל
׃לארשי ךלמ־לא 12 וידבעמ דחא רמאיו
ךלמה ינדא אול
איבנה עשילא־יכ
דיגי לארשיב רשא
לארשי ךלמל
רשא םירבדה־תא
׃ךבכשמ רדחב רבדת 13 וארו וכל רמאיו
חלשאו אוה הכיא
ול־דגיו והחקאו
׃ןתדב הנה רמאל 14 םיסוס המש־חלשיו
דבכ ליחו בכרו
ופקיו הליל ואביו
׃ריעה־לע 15 שיא תרשמ םכשיו
אציו םוקל םיהלאה
בבוס ליח־הנהו
בכרו סוסו ריעה־תא
וילא ורענ רמאיו
הכיא ינדא ההא
׃השענ 16 יכ ארית־לא רמאיו
ונתא רשא םיבר
׃םתוא רשאמ 17 עשילא ללפתיו
אנ־חקפ הוהי רמאיו
האריו ויניע־תא
־תא הוהי חקפיו
אריו רענה יניע
אלמ רהה הנהו
שא בכרו םיסוס
׃עשילא תביבס 18 ללפתיו וילא ודריו
הוהי־לא עשילא
אנ־ךה רמאיו
הזה־יוגה־תא
םכיו םירונסב
רבדכ םירונסב
׃עשילא 19 עשילא םהלא רמאיו
הז אלו ךרדה הז אל
ירחא וכל ריעה
םכתא הכילואו
רשא שיאה־לא
םתוא ךליו ןושקבת
׃הנורמש 20 ןורמש םאבכ יהיו
הוהי עשילא רמאיו
הלא־יניע־תא חקפ
הוהי חקפיו ואריו
ואריו םהיניע־תא
׃ןורמש ךותב הנהו 21 לארשי־ךלמ רמאיו
ותארכ עשילא־לא
הכא הכאה םתוא
׃יבא 22 רשאה הכת אל רמאיו
ךתשקבו ךברחב תיבש
םחל םיש הכמ התא
םהינפל םימו
ותשיו ולכאיו
׃םהינדא־לא וכליו 23 הרכ םהל הרכיו
ולכאיו הלודג
םחלשיו ותשיו
םהינדא־לא וכליו
דוע ופסי ־אלו
אובל םרא ידודג
׃לארשי ץראב 24 ןכ־ירחא יהיו
דדה־ןב ץבקיו
םרא־ךלמ
לעיו והנחמ־לכ־תא
׃ןורמש ־לע רציו 25 לודג בער יהיו
םירצ הנהו ןורמשב
תויה דע הילע
םינמשב רומח־שאר
בקה עברו ףסכ
םינויירח
׃ףסכ־השמחב 26 לארשי ךלמ יהיו
השאו המחה־לע רבע
רמאל וילא הקעצ
׃ךלמה ינדא העישוה 27 ךעשוי־לא רמאיו
ךעישוא ןיאמ הוהי
וא ןרגה־ןמה
׃בקיה־ןמ 28 ךלמה הל־רמאיו
השאה רמאתו ךל־המ
ינת ילא הרמא תאזה
ונלכאנו ךנב־תא
לכאנ ינב־תאו םויה
׃רחמ 29 ינב־תא לשבנו
הילא רמאו והלכאנו
ינת רחאה םויב
ונלכאנו ךנב־תא
׃הנב־תא אבחתו 30 ךלמה עמשכ יהיו
השאה ירבד־תא
וידגב־תא ערקיו
המחה־לע רבע אוהו
קשה הנהו םעה אריו
׃תיבמ ורשב־לע 31 יל־השעי־הכ רמאיו
ףסוי הכו םיהלא
עשילא שאר דמעי־םא
׃םויה וילע טפש־ןב 32 ותיבב בשי עשילאו
ותא םיבשי םינקזהו
וינפלמ שיא חלשיו
ךאלמה אבי םרטב
רמא אוהו וילא
םתיארה םינקזה־לא
חצרמה־ןב חלש־יכ
ישאר־תא ריסהל הזה
ךאלמה אבכ ואר
םתצחלו תלדה ורגס
לוק אולה תלדב ותא
׃וירחא וינדא ילגר 33 םמע רבדמ ונדוע
דרי ךאלמה הנהו
רמאיו וילא
תאמ הערה תאז־הנה
ליחוא־המ הוהי
׃דוע הוהיל

« Prev 2 Kings 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |