« Prev 2 Kings 25 Next »

Chapter 25

1 תיעישתה תנשב יהיו
ירישעה שדחב וכלמל
אב שדחל רושעב
לבב־ךלמ רצאנדכבנ
וליח־לכו אוה
ןחיו םלשורי־לע
הילע ונביו הילע
׃ביבס קיד 2 רוצמב ריעה אבתו
הנש הרשע יתשע דע
׃והיקדצ ךלמל 3 קזחיו שדחל העשתב
היה־אלו ריעב בערה
׃ץראה םעל םחל 4 ריעה עקבתו
המחלמה ישנא־לכו
ןיב רעש ךרד הלילה
ןג־לע רשא םיתמחה
םידשכו ךלמה
ךליו ביבס ריעה־לע
׃הברעה ךרד 5 םידשכ־ליח ופדריו
וגשיו ךלמה רחא
וחרי תוברעב ותא
וצפנ וליח־לכו
׃וילעמ 6 ךלמה־תא ושפתיו
ךלמ־לא ותא ולעיו
ורבדיו התלבר לבב
׃טפשמ ותא 7 והיקדצ ינב־תאו
ויניעל וטחש
והיקדצ יניע־תאו
והרסאיו רוע
והאביו םיתשחנב
׃לבב 8 ישימחה שדחבו
איה שדחל העבשב
הנש הרשע־עשת תנש
רצאנדכבנ ךלמל
אב לבב־ךלמ
םיחבט־בר ןדארזובנ
לבב־ךלמ דבע
׃םלשורי 9 הוהי־תיב־תא ףרשיו
תאו ךלמה תיב־תאו
םלשורי יתב־לכ
לודג תיב־לכ־תאו
׃שאב ףרש 10 םלשורי תמוח־תאו
ליח־לכ וצתנ ביבס
רשא םידשכ
׃םיחבט־בר 11 םעה רתי תאו
ריעב םיראשנה
רשא םילפנה־תאו
לבב ךלמה־לע ולפנ
ןומהה רתי תאו
ןדארזובנ הלגה
׃םיחבט־בר 12 ריאשה ץראה תלדמו
םימרכל םיחבט־בר
׃םיבגילו 13 תשחנה ידומע־תאו
הוהי־תיב רשא
םי־תאו תונכמה־תאו
רשא תשחנה
ורבש הוהי־תיבב
ואשיו םידשכ
׃הלבב םתשחנ־תא 14 תריסה־תאו
םיעיה־תאו
תורמזמה־תאו
תאו תופכה־תאו
רשא תשחנה ילכ־לכ
׃וחקל םב־ותרשי 15 תותחמה־תאו
רשא תוקרזמה־תאו
ףסכ־רשאו בהז בהז
־בר חקל ףסכ
׃םיחבט 16 םיה םינש םידומעה
תונכמהו דחאה
תיבל המלש השע־רשא
לקשמ היה־אל הוהי
םילכה־לכ תשחנל
׃הלאה 17 המא הרשע הנמש
דחאה דומעה תמוק
תשחנ וילע תרתכו
שלש תרתכה תמוקו
םינמרו הכבשו המא
לכה ביבס תרתכה־לע
דומעל הלאכו תשחנ
׃הכבשה ־לע ינשה 18 םיחבט־בר חקיו
שארה ןהכ הירש־תא
ןהכ והינפצ־תאו
תשלש־תאו הנשמ
׃ףסה ירמש 19 סירס חקל ריעה־ןמו
דיקפ אוה־רשא דחא
המחלמה ישנא־לע
יארמ םישנא השמחו
רשא ךלמה־ינפ
תאו ריעב ואצמנ
אבצה רש רפסה
ץראה םע־תא אבצמה
םעמ שיא םיששו
םיאצמנה ץראה
׃ריעב 20 ןדארזובנ םתא חקיו
םתא ךליו םיחבט־בר
׃התלבר לבב ךלמ־לע 21 לבב ךלמ םתא ךיו
ץראב הלברב םתימיו
הדוהי לגיו תמח
׃ותמדא לעמ 22 ץראב ראשנה םעהו
ריאשה רשא הדוהי
לבב ךלמ רצאנדכובנ
םהילע דקפיו
והילדג־תא
׃ןפש־ןב םקיחא־ןב 23 ירש־לכ ועמשיו
המה םיליחה
דיקפה־יכ םישנאהו
והילדג־תא לבב־ךלמ
והילדג־לא ואביו
לאעמשיו הפצמה
ןנחויו הינתנ־ןב
־ןב הירשו חרק־ןב
יתפטנה תמחנת
והינזאיו
המה יתכעמה־ןב
׃םהישנאו 24 והילדג םהל עבשיו
רמאיו םהישנאלו
וארית־לא םהל
ובש םידשכה ידבעמ
ךלמ־תא ודבעו ץראב
׃םכל בטיו לבב 25 יעיבשה שדחב יהיו
לאעמשי אב
הינתנ־ןב
ערזמ עמשילא־ןב
הרשעו הכולמה
וכיו ותא םישנא
תמיו והילדג־תא
םידוהיה־תאו
־רשא םידשכה־תאו
׃הפצמב ותא ויה 26 ןטקמ םעה־לכ ומקיו
ירשו לודג־דעו
ואביו םיליחה
וארי יכ םירצמ
׃םידשכ ינפמ 27 עבשו םישלשב יהיו
ןיכיוהי תולגל הנש
םינשב הדוהי־ךלמ
םירשעב שדח רשע
אשנ שדחל העבשו
לבב ךלמ ךדרמ ליוא
שאר־תא וכלמ תנשב
הדוהי־ךלמ ןיכיוהי
׃אלכ תיבמ 28 תובט ותא רבדיו
לעמ ואסכ־תא ןתיו
רשא םיכלמה אסכ
׃לבבב ותא 29 ואלכ ידגב תא אנשו
דימת םחל לכאו
ימי־לכ וינפל
׃וייח 30 דימת תחרא ותחראו
ךלמה תאמ ול־הנתנ
לכ ומויב םוי־רבד
׃ויח ימי

« Prev 2 Kings 25 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |