« Prev 2 Kings 14 Next »

Chapter 14

1 שאויל םיתש תנשב
ךלמ זחאוי־ןב
והיצמא ךלמ לארשי
ךלמ שאוי־ןב
׃הדוהי 2 הנש שמחו םירשע־ןב
םירשעו וכלמב היה
ךלמ הנש עשתו
ומא םשו םלשוריב
ןידעוהי
׃םלשורי־ןמ 3 יניעב רשיה שעיו
דודכ אל קר הוהי
השע־רשא לככ ויבא
׃השע ויבא שאוי 4 ורס־אל תומבה קר
םיחבזמ םעה דוע
׃תומבב םירטקמו 5 הקזח רשאכ יהיו
ךיו ודיב הכלממה
םיכמה וידבע־תא
׃ויבא ךלמה־תא 6 אל םיכמה ינב־תאו
רפסב בותככ תימה
הוצ־רשא השמ־תרות
רמאל הוהי
תובא ותמוי־אל
םינבו םינב־לע
תובא־לע ותמוי־אל
ואטחב שיא־םא יכ
׃תומי 7 םודא־תא הכה־אוה
תרשע חלמה־איגב
שפתו םיפלא
המחלמב עלסה־תא
המש־תא ארקיו
םויה דע לאתקי
׃הזה 8 היצמא חלש זא
שאוהי־לא םיכאלמ
אוהי־ןב זחאוהי־ןב
רמאל לארשי ךלמ
׃םינפ הארתנ הכל 9 שאוהי חלשיו
לארשי־ךלמ
והיצמא־לא
רמאל הדוהי־ךלמ
ןונבלב רשא חוחה
רשא זראה־לא חלש
רמאל ןונבלב
ינבל ךתב־תא־הנת
תיח רבעתו השאל
ןונבלב רשא הדשה
׃חוחה־תא סמרתו 10 םודא־תא תיכה הכה
דבכה ךבל ךאשנו
המלו ךתיבב בשו
התלפנו הערב הרגתת
׃ךמע הדוהיו התא 11 והיצמא עמש־אלו
שאוהי לעיו
וארתיו לארשי־ךלמ
והיצמאו אוה םינפ
תיבב הדוהי־ךלמ
׃הדוהיל רשא שמש 12 ינפל הדוהי ףגניו
שיא וסניו לארשי
׃ולהאל 13 והיצמא תאו
הדוהי־ךלמ
שאוהי־ןב
שפת והיזחא־ןב
לארשי־ךלמ שאוהי
ואביו שמש תיבב
ץרפיו םלשורי
רעשב םלשורי תמוחב
הנפה רעש־דע םירפא
׃המא תואמ עברא 14 חקלו
ףסכהו־בהזה־לכ־תא
םילכה־לכ תאו
הוהי־תיב םיאצמנה
ךלמה תיב תורצאבו
תוברעתה ינב תאו
׃הנורמש בשיו 15 שאוהי ירבד רתיו
ותרובגו השע רשא
םע םחלנ רשאו
הדוהי ־ךלמ והיצמא
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל 16 שאוהי בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
יכלמ םע ןורמשב
םעברי ךלמיו לארשי
׃ויתחת ונב 17 והיצמא יחיו
הדוהי ךלמ שאוי־ןב
שאוהי תומ ירחא
ךלמ זחאוהי־ןב
הרשע שמח לארשי
׃הנש 18 והיצמא ירבד רתיו
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל 19 רשק וילע ורשקיו
סניו םלשוריב
וחלשיו השיכל
השיכל וירחא
׃םש והתמיו 20 ותא ואשיו
רבקיו םיסוסה־לע
ויתבא־םע םלשוריב
׃דוד ריעב 21 הדוהי םע־לכ וחקיו
אוהו הירזע־תא
הנש הרשע שש־ןב
תחת ותא וכלמיו
׃והיצמא ויבא 22 תליא־תא הנב אוה
ירחא הדוהיל הבשיו
ךלמה־בכש
׃ויתבא־םע 23 הנש הרשע־שמח תנשב
שאוי־ןב והיצמאל
ךלמ הדוהי ךלמ
שאוי ־ןב םעברי
ןורמשב לארשי־ךלמ
׃הנש תחאו םיעברא 24 יניעב ערה שעיו
רס אל הוהי
םעברי תואטח־לכמ
איטחה רשא טבנ־ןב
׃לארשי־תא 25 לובג־תא בישה אוה
תמח אובלמ לארשי
רבדכ הברעה םי־דע
לארשי יהלא הוהי
ודבע־דיב רבד רשא
יתמא־ןב הנוי
תגמ רשא איבנה
׃רפחה 26 הוהי האר־יכ
הרמ לארשי ינע־תא
רוצע ספאו דאמ
ןיאו בוזע ספאו
׃לארשיל רזע 27 הוהי רבד־אלו
לארשי םש־תא תוחמל
םימשה תחתמ
םעברי דיב םעישויו
׃שאוי־ןב 28 םעברי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םחלנ־רשא ותרובגו
־תא בישה רשאו
תמח־תאו קשמד
לארשיב הדוהיל
םיבותכ םה־אלה
םימיה ירבד רפס־לע
׃לארשי יכלמל 29 םעברי בכשיו
יכלמ םע ויתבא־םע
הירכז ךלמיו לארשי
׃ויתחת ונב

« Prev 2 Kings 14 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |