« Prev 2 Kings 12 Next »

Chapter 12

1 שאוהי םינש עבש־ןב
׃וכלמב 2 אוהיל עבש־תנשב
םיעבראו שאוהי ךלמ
םלשוריב ךלמ הנש
ראבמ היבצ ומא םשו
׃עבש 3 רשיה שאוהי שעיו
הוהי יניעב
והרוה רשא וימי־לכ
׃ןהכה עדיוהי 4 ורס־אל תומבה קר
םיחבזמ םעה דוע
׃תומבב םירטקמו 5 שאוהי רמאיו
ףסכ לכ םינהכה־לא
אבוי־רשא םישדקה
רבוע ףסכ הוהי־תיב
תושפנ ףסכ שיא
רשא ףסכ־לכ וכרע
שיא־בל לע הלעי
׃הוהי תיב איבהל 6 םינהכה םהל וחקי
םהו ורכמ תאמ שיא
תיבה קדב־תא וקזחי
םש אצמי ־רשא לכל
׃קדב 7 םירשע תנשב יהיו
ךלמל הנש שלשו
וקזח־אל שאוהי
קדב־תא םינהכה
׃תיבה 8 שאוהי ךלמה ארקיו
ןהכה עדיוהיל
רמאיו םינהכלו
םכניא עודמ םהלא
קדב־תא םיקזחמ
התעו תיבה
תאמ ףסכ־וחקת־לא
קדבל־יכ םכירכמ
׃והנתת תיבה 9 םינהכה ותאיו
תאמ ףסכ־תחק יתלבל
קזח יתלבלו םעה
׃תיבה קדב־תא 10 ןהכה עדיוהי חקיו
רח בקיו דחא ןורא
ותא ןתיו ותלדב
ןימיב חבזמה לצא
הוהי תיב שיא־אובב
םינהכה המש־ונתנו
ףסה ירמש
אבומה ףסכה־לכ־תא
׃הוהי־תיב 11 בר־יכ םתוארכ יהיו
לעיו ןוראב ףסכה
ןהכהו ךלמה רפס
ונמיו ורציו לודגה
אצמנה ףסכה־תא
׃הוהי־תיב 12 ףסכה־תא ונתנו
ישע די־לע ןכתמה
תיב םידקפה הכאלמה
והאיצויו הוהי
םינבלו ץעה ישרחל
׃הוהי תיב םישעה 13 יבצחלו םירדגלו
םיצע תונקלו ןבאה
קזחל בצחמ ינבאו
הוהי ־תיב קדב־תא
אצי־רשא לכלו
׃הקזחל תיבה־לע 14 תיב השעי אל ךא
ףסכ תופס הוהי
תוקרזמ תורמזמ
בהז ילכ־לכ תורצצח
ףסכה־ןמ ףסכ־ילכו
׃הוהי־תיב אבומה 15 הכאלמה ישעל־יכ
וב־וקזחו והנתי
׃הוהי תיב־תא 16 ובשחי אלו
רשא םישנאה־תא
ףסכה־תא ונתי
ישעל תתל םדי־לע
הנמאב יכ הכאלמה
׃םישע םה 17 ףסכו םשא ףסכ
תיב אבוי אל תואטח
׃ויהי םינהכל הוהי 18 ךלמ לאזח הלעי זא
תג־לע םחליו םרא
לאזח םשיו הדכליו
תולעל וינפ
׃םלשורי־לע 19 שאוהי חקיו
תא הדוהי־ךלמ
םישדקה־לכ
טפשוהי ושידקה־רשא
והיזחאו םרוהיו
הדוהי יכלמ ויתבא
תאו וישדק־תאו
אצמנה בהזה־לכ
הוהי ־תיב תורצאב
חלשיו ךלמה תיבו
םרא ךלמ לאזחל
׃םלשורי לעמ לעיו 20 שאוי ירבד רתיו
השע רשא־לכו
םיבותכ םה־אולה
םימיה ירבד רפס־לע
׃הדוהי יכלמל 21 וידבע ומקיו
וכיו רשק־ורשקיו
אלמ תיב שאוי־תא
׃אלס דרויה 22 תעמש־ןב דבזויו
רמש־ןב דבזוהיו
תמיו והכה וידבע
־םע ותא ורבקיו
דוד ריעב ויתבא
ונב היצמא ךלמיו
׃ויתחת

« Prev 2 Kings 12 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |