« Prev 2 Chronicles 7 Next »

Chapter 7

1 המלש תולככו
הדרי שאהו ללפתהל
הלעה לכאתו םימשהמ
דובכו םיחבזהו
׃תיבה־תא אלמ הוהי 2 םינהכה ולכי אלו
הוהי תיב־לא אובל
הוהי־דובכ אלמ־יכ
׃הוהי תיב־תא 3 לארשי ינב לכו
שאה תדרב םיאר
הוהי דובכו
וערכיו תיבה־לע
הצרא םיפא
ווחתשיו הפצרה־לע
יכ הוהיל תודוהו
םלועל יכ בוט
׃ודסח 4 םעה־לכו ךלמהו
ינפל חבז םיחבז
׃הוהי 5 המלש ךלמה חבזיו
םירשע רקבה חבז־תא
ןאצו ףלא םינשו
ףלא םירשעו האמ
תיב־תא וכנחיו
ךלמה םיהלאה
׃םעה־לכו 6 םינהכהו
םידמע םתורמשמ־לע
ריש־ילכב םיולהו
דיוד השע רשא הוהי
הוהיל תודהל ךלמה
ודסח םלועל־יכ
םדיב דיוד ללהב
םירצצחמ םינהכהו
לארשי־לכו םדגנ
׃םידמע 7 ךות־תא המלש שדקיו
ינפל רשא רצחה
השע־יכ הוהי־תיב
יבלח תאו תולעה םש
חבזמ־יכ םימלשה
השע רשא תשחנה
לוכי אל המלש
הלעה־תא ליכהל
החנמה־תאו
׃םיבלחה־תאו 8 גחה־תא המלש שעיו
תעבש איהה תעב
לארשי־לכו םימי
דאמ לודג להק ומע
לחנ־דע תמח אובלמ
׃םירצמ 9 ינימשה םויב ושעיו
תכנח יכ תרצע
תעבש ושע חבזמה
תעבש גחהו םימי
׃םימי 10 השלשו םירשע םויבו
חלש יעיבשה שדחל
םהילהאל םעה־תא
בל יבוטו םיחמש
השע רשא הבוטה־לע
המלשלו דיודל הוהי
׃ומע לארשילו 11 תיב־תא המלש לכיו
ךלמה תיב־תאו הוהי
בל־לע אבה־לכ תאו
תושעל המלש
ותיבבו הוהי־תיבב
׃חילצה 12 המלש־לא הוהי אריו
ול רמאיו הלילב
ךתלפת־תא יתעמש
הזה םוקמב יתרחבו
׃חבז תיבל יל 13 םימשה רצעא ןה
רטמ היהי־אלו
בגח־לע הוצא־ןהו
־םאו ץראה לוכאל
׃ימעב רבד חלשא 14 רשא ימע וענכיו
םהילע ימש־ארקנ
ושקביו וללפתיו
םהיכרדמ ובשיו ינפ
עמשא ינאו םיערה
חלסאו םימשה־ןמ
אפראו םתאטחל
׃םצרא־תא 15 ויהי יניע התע
תובשק ינזאו תוחתפ
׃הזה םוקמה תלפתל 16 יתרחב התעו
תיבה־תא יתשדקהו
םש ימש־תויהל הזה
יניע ויהו םלוע־דע
׃םימיה־לכ םש יבלו 17 ינפל ךלת־םא התאו
דיוד ךלה רשאכ
לככ תושעלו ךיבא
יקחו ךיתיוצ רשא
׃רומשת יטפשמו 18 אסכ תא יתומיקהו
יתרכ רשאכ ךתוכלמ
רמאל ךיבא דיודל
שיא ךל תרכי־אל
׃לארשיב לשומ 19 םתא ןובושת־םאו
יתוקח םתבזעו
יתתנ רשא יתוצמו
םתכלהו םכינפל
םיהלא םתדבעו
םתיוחתשהו םירחא
׃םהל 20 יתמדא לעמ םיתשתנו
םהל יתתנ רשא
רשא הזה תיבה־תאו
ךילשא ימשל יתשדקה
וננתאו ינפ לעמ
הנינשלו לשמל
׃םימעה־לכב 21 היה רשא הזה תיבהו
רבע־לכל ןוילע
המב רמאו םשי וילע
ץראל הככ הוהי השע
׃הזה תיבלו תאזה 22 ובזע רשא לע ורמאו
יהלא הוהי־תא
םאיצוה רשא םהיתבא
םירצמ ץראמ
םיהלאב וקיזחיו
םהל ווחתשיו םירחא
ןכ־לע םודבעיו
־לכ תא םהילע איבה
׃תאזה הערה

« Prev 2 Chronicles 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |