« Prev 2 Chronicles 24 Next »

Chapter 24

1 שאי םינש עבש־ןב
הנש םיעבראו וכלמב
םשו םלשוריב ךלמ
ראבמ היבצ ומא
׃עבש 2 רשיה שאוי שעיו
ימי־לכ הוהי יניעב
׃ןהכה עדיוהי 3 עדיוהי ול־אשיו
דלויו םיתש םישנ
׃תונבו םינב 4 היה ןכירחא יהיו
שדחל שאוי בל־םע
׃הוהי תיב־תא 5 םינהכה־תא ץבקיו
םהל רמאיו םיולהו
הדוהי ירעל ואצ
לארשי ־לכמ וצבקו
תיב־תא קזחל ףסכ
הנש ידמ םכיהלא
ורהמת םתאו הנשב
ורהמ אלו רבדל
׃םיולה 6 ךלמה ארקיו
שארה עדיוהיל
עודמ ול רמאיו
םיולה־לע תשרד־אל
הדוהימ איבהל
תאשמ־תא םלשורימו
הוהי־דבע השמ
להאל לארשיל להקהו
׃תודעה 7 תעשרמה והילתע יכ
תיב־תא וצרפ הינב
םגו םיהלאה
הוהי־תיב ישדק־לכ
׃םילעבל ושע 8 ושעיו ךלמה רמאיו
והנתיו דחא ןורא
הוהי־תיב רעשב
׃הצוח 9 הדוהיב לוק־ונתיו
איבהל םלשוריבו
השמ תאשמ הוהיל
־לע םיהלאה־דבע
׃רבדמב לארשי 10 םירשה־לכ וחמשיו
ואיביו םעה־לכו
ןוראל וכילשיו
׃הלכל־דע 11 איבי תעב יהיו
תדקפ־לא ןוראה־תא
םיולה דיב ךלמה
בר־יכ םתוארכו
רפוס אבו ףסכה
ןהכ דיקפו ךלמה
ורעיו שארה
והאשיו ןוראה־תא
ומקמ־לא והבישיו
םויב םויל ושע הכ
׃ברל ףסכ־ופסאיו 12 ךלמה והנתיו
השוע־לא עדיוהיו
תדובע תכאלמ
ויהיו הוהי־תיב
םיבצח םירכש
תיב שדחל םישרחו
ישרחל םגו הוהי
קזחל תשחנו לזרב
׃הוהי תיב־תא 13 הכאלמה ישע ושעיו
הכאלמל הכורא לעתו
ודימעיו םדיב
םיהלאה תיב־תא
ותנכתמ־לע
׃והצמאיו 14 ואיבה םתולככו
עדיוהיו ךלמה ינפל
ףסכה ראש־תא
־תיבל םילכ והשעיו
תרש ילכ הוהי
ילכו תופכו תולעהו
ויהיו ףסכו בהז
־תיבב תולע םילעמ
ימי לכ דימת הוהי
׃עדיוהי 15 עדיוהי ןקזיו
תמיו םימי עבשיו
הנש םישלשו האמ־ןב
׃ותומב 16 דיוד־ריעב והרבקיו
השע־יכ םיכלמה־םע
םעו לארשיב הבוט
׃ותיבו םיהלאה 17 עדיוהי תומ ירחאו
הדוהי ירש ואב
זא ךלמל ווחתשיו
׃םהילא ךלמה עמש 18 תיב־תא ובזעיו
םהיתובא יהלא הוהי
םירשאה־תא ודבעיו
םיבצעה־תאו
הדוהי־לע ףצק־יהיו
םתמשאב םלשוריו
׃תאז 19 םיאבנ םהב חלשיו
הוהי־לא םבישהל
אלו םב ודיעיו
׃וניזאה 20 השבל םיהלא חורו
הירכז־תא
ןהכה עדיוהי־ןב
םעל לעמ דמעיו
רמא הכ םהל רמאיו
םתא המל םיהלאה
תוצמ־תא םירבע
וחילצת אלו הוהי
הוהי־תא םתבזע ־יכ
׃םכתא בזעיו 21 וילע ורשקיו
תוצמב ןבא והמגריו
תיב רצחב ךלמה
׃הוהי 22 ךלמה שאוי רכז־אלו
השע רשא דסחה
ומע ויבא עדיוהי
ונב־תא גרהיו
ארי רמא ותומכו
׃שרדיו הוהי 23 הנשה תפוקתל יהיו
םרא ליח וילע הלע
הדוהי־לא ואביו
ותיחשיו םלשוריו
םעמ םעה ירש־לכ־תא
וחלש םללש־לכו
׃קשמרד ךלמל 24 םישנא רעצמב יכ
הוהיו םרא ליח ואב
ברל ליח םדיב ןתנ
ובזע יכ דאמ
יהלא הוהי־תא
שאוי־תאו םהיתובא
׃םיטפש ושע 25 ונממ םתכלבו
ותא ובזע־יכ
םיבר םיילחמב
וידבע וילע ורשקתה
עדיוהי ינב ימדב
והגרהיו ןהכה
תמיו ותטמ־לע
דיוד ריעב והרבקיו
תורבקב והרבק אלו
׃םיכלמה 26 םירשקתמה הלאו
תעמש־ןב דבז וילע
דבזוהיו תינומעה
׃תיבאומה תירמש־ןב 27 אשמה ברו וינבו
תיב דוסיו וילע
םיבותכ םנה םיהלאה
רפס שרדמ־לע
ךלמיו םיכלמה
׃ויתחת ונב והיצמא

« Prev 2 Chronicles 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |