« Prev 2 Chronicles 21 Next »

Chapter 21

1 טפשוהי בכשיו
רבקיו ויתבא־םע
ריעב ויתבא־םע
םרוהי ךלמיו דיוד
׃ויתחת ונב 2 ינב םיחא־ולו
הירזע טפשוהי
והירכזו לאיחיו
לאכימו והירזעו
הלא־לכ והיטפשו
טפשוהי ינב
׃לארשי־ךלמ 3 םהיבא םהל ןתיו
ףסכל תובר תונתמ
תונדגמלו בהזלו
תורצמ ירע־םע
הכלממה־תאו הדוהיב
אוה־יכ םרוהיל ןתנ
׃רוכבה 4 םרוהי םקיו
ויבא תכלממ־לע
גרהיו קזחתיו
ברחב ויחא־לכ־תא
׃לארשי ירשמ םגו 5 םיתשו םישלש־ןב
וכלמב םרוהי הנש
ךלמ םינש הנומשו
׃םלשוריב 6 יכלמ ךרדב ךליו
ושע רשאכ לארשי
יכ באחא תיב
ול התיה באחא־תב
ערה שעיו השא
׃הוהי יניעב 7 הוהי הבא־אלו
תיב־תא תיחשהל
תירבה ןעמל דיוד
דיודל תרכ רשא
ול תתל רמא רשאכו
וינבלו רינ
׃םימיה־לכ 8 םודא עשפ וימיב
הדוהי־די תחתמ
םהילע וכילמיו
׃ךלמ 9 םרוהי רבעיו
בכרה־לכו וירש־םע
הליל םק יהיו ומע
בבוסה םודא־תא ךיו
ירש תאו וילא
׃בכרה 10 תחתמ םודא עשפיו
םויה דע הדוהי־די
הנבל עשפת זא הזה
ודי תחתמ איהה תעב
הוהי־תא בזע יכ
׃ויתבא יהלא 11 תומב־השע אוה־םג
ןזיו הדוהי ירהב
םלשורי יבשי־תא
׃הדוהי ־תא חדיו 12 בתכמ וילא אביו
רמאל איבנה והילאמ
יהלא הוהי רמא הכ
רשא תחת ךיבא דיוד
יכרדב תכלה־אל
ךיבא טפשוהי
אסא יכרדבו
׃הדוהי־ךלמ 13 יכלמ ךרדב ךלתו
הנזתו לארשי
יבשי־תאו הדוהי־תא
תיב תונזהכ םלשורי
ךיחא־תא םגו באחא
םיבוטה ךיבא־תיב
׃תגרה ךממ 14 הפגמ ףגנ הוהי הנה
ךינבבו ךמעב הלודג
ךישנבו
׃ךשוכר־לכבו 15 םיבר םיילחב התאו
ךיעמ הלחמב
ךיעמ ואצי־דע
־לע םימי ילחה־ןמ
׃םימי 16 הוהי רעיו
חור תא םרוהי־לע
םיברעהו םיתשלפה
׃םישוכ די־לע רשא 17 הדוהיב ולעיו
תא ובשיו הועקביו
אצמנה שוכרה־לכ
־םגו ךלמה־תיבל
אלו וישנו וינב
יכ ןב ול־ראשנ
ןטק זחאוהי־םא
׃וינב 18 ופגנ תאז־לכ ירחאו
ילחל ויעמב הוהי
׃אפרמ ןיאל 19 םימימ םימיל יהיו
ץקה תאצ תעכו
ואצי םינש םימיל
תמיו וילח־םע ויעמ
םיער םיאלחתב
ומע ול ושע־אלו
׃ויתבא תפרשכ הפרש 20 םיתשו םישלש־ןב
הנומשו וכלמב היה
םלשוריב ךלמ םינש
הדמח אלב ךליו
דיוד ריעב והרבקיו
תורבקב אלו
׃םיכלמה

« Prev 2 Chronicles 21 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |