« Prev 2 Chronicles 17 Next »

Chapter 17

1 ונב טפשוהי ךלמיו
קזחתיו ויתחת
׃לארשי־לע 2 ירע־לכב ליח־ןתיו
ןתיו תורצבה הדוהי
הדוהי ץראב םיביצנ
רשא םירפא ירעבו
׃ויבא אסא דכל 3 הוהי יהיו
ךלה יכ טפשוהי־םע
ויבא דיוד יכרדב
שרד אלו םינשארה
׃םילעבל 4 שרד ויבא יהלאל יכ
אלו ךלה ויתוצמבו
׃לארשי השעמכ 5 הוהי ןכיו
ודיב הכלממה־תא
הדוהי־לכ ונתיו
טפשוהיל החנמ
דובכו־רשע ול־יהיו
׃ברל 6 יכרדב ובל הבגיו
ריסה דועו הוהי
תומבה־תא
םירשאה־תאו
׃הדוהימ 7 וכלמל שולש תנשבו
ליח־ןבל וירשל חלש
הירכזלו הידבעלו
והיכימלו לאנתנלו
׃הדוהי ירעב דמלל 8 םיולה םהמעו
והינתנו והיעמש
לאהשעו והידבזו
ןתנוהיו תומירמשו
והיבוטו והינדאו
םיולה הינודא בוטו
עמשילא םהמעו
׃םינהכה םרוהיו 9 הדוהיב ודמליו
תרות רפס םהמעו
ובסיו הוהי
הדוהי ירע־לכב
׃םעב ודמליו 10 לע הוהי דחפ יהיו
תוצראה תוכלממ־לכ
הדוהי תוביבס רשא
ומחלנ אלו
׃טפשוהי־םע 11 םיאיבמ םיתשלפ־ןמו
ףסכו החנמ טפשוהיל
םיאיברעה םג אשמ
ןאצ ול םיאיבמ
םיפלא תעבש םיליא
םישיתו תואמ עבשו
עבשו םיפלא תעבש
׃תואמ 12 ךלה טפשוהי יהיו
הלעמל־דע לדגו
הדוהיב ןביו
ירעו תוינריב
׃תונכסמ 13 ול היה הבר הכאלמו
ישנאו הדוהי ירעב
ליח ירובג המחלמ
׃םלשוריב 14 תיבל םתדקפ הלאו
הדוהיל םהיתובא
הנדע םיפלא ירש
ירובג ומעו רשה
׃ףלא תואמ שלש ליח 15 ןנחוהי ודי־לעו
םיתאמ ומעו רשה
׃ףלא םינומשו 16 היסמע ודי־לעו
בדנתמה ירכז־ןב
םיתאמ ומעו הוהיל
׃ליח רובג ףלא 17 רובג ןמינב־ןמו
ומעו עדילא ליח
ןגמו תשק־יקשנ
׃ףלא םיתאמ 18 דבזוהי ודי־לעו
םינומשו־האמ ומעו
׃אבצ יצולח ףלא 19 םיתרשמה הלא
דבלמ ךלמה־תא
ירעב ךלמה ןתנ־רשא
׃הדוהי־לכב רצבמה

« Prev 2 Chronicles 17 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |