« Prev 2 Chronicles 15 Next »

Chapter 15

1 דדוע־ןב והירזעו
חור וילע התיה
׃םיהלא 2 אסא ינפל אציו
ינועמש ול רמאיו
הדוהי־לכו אסא
םכמע הוהי ןמינבו
ומע םכתויהב
אצמי והשרדת־םאו
והבזעת־םאו םכל
׃םכתא בזעי 3 לארשיל םיבר םימיו
אללו תמא יהלא אלל
אללו הרומ ןהכ
׃הרות 4 ול־רצב בשיו
יהלא הוהי־לע
והשקביו לארשי
׃םהל אצמיו 5 ןיא םהה םיתעבו
אבלו אצויל םולש
לע תובר תמוהמ יכ
׃תוצראה יבשוי־לכ 6 יוגב־יוג ותתכו
ריעב ריעו
םממה םיהלא־יכ
׃הרצ־לכב 7 וקזח םתאו
יכ םכידי ופרי־לאו
׃םכתלעפל רכש שי 8 םירבדה אסא עמשכו
דדע האובנהו הלאה
רבעיו קזחתה איבנה
ץרא־לכמ םיצוקשה
ןמינבו הדוהי
דכל רשא םירעה־ןמו
שדחיו םירפא רהמ
רשא הוהי חבזמ־תא
׃הוהי םלוא ינפל 9 הדוהי־לכ־תא ץבקיו
םירגהו ןמינבו
השנמו םירפאמ םהמע
ולפנ ־יכ ןועמשמו
ברל לארשימ וילע
הוהי־יכ םתארב
׃ומע ויהלא 10 םלשורי וצבקיו
תנשל ישילשה שדחב
תוכלמל הרשע־שמח
׃אסא 11 םויב הוהיל וחבזיו
ללשה־ןמ אוהה
עבש רקב ואיבה
תעבש ןאצו תואמ
׃םיפלא 12 שורדל תירבב ואביו
יהלא הוהי־תא
םבבל־לכב םהיתובא
׃םשפנ־לכבו 13 שרדי־אל רשא לכו
לארשי־יהלא הוהיל
ןטק־ןמל תמוי
שיאמל לודג־דעו
׃השא־דעו 14 לוקב הוהיל ועבשיו
העורתבו לודג
תורצצחבו
׃תורפושבו 15 הדוהי־לכ וחמשיו
יכ העובשה־לע
ועבשנ םבבל־לכב
והשקב םנוצר־לכבו
חניו םהל אצמיו
׃ביבסמ םהל הוהי 16 אסא םא הכעמ־םגו
הריבגמ הריסה ךלמה
הרשאל התשע־רשא
אסא תרכיו תצלפמ
קדיו התצלפמ־תא
׃ןורדק לחנב ףרשיו 17 ורס־אל תומבהו
אסא־בבל קר לארשימ
׃וימי־לכ םלש היה 18 ויבא ישדק־תא אביו
םיהלאה תיב וישדקו
׃םילכו בהזו ףסכ 19 דע התיה אל המחלמו
שמחו םישלש־תנש
׃אסא תוכלמל

« Prev 2 Chronicles 15 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |