« Prev 1 Samuel 7 Next »

Chapter 7

1 תירק ישנא ואביו
ולעיו םירעי
הוהי ןורא־תא
תיב־לא ותא ואביו
העבגב בדניבא
ונב רזעלא־תאו
ןורא־תא רמשל ושדק
׃הוהי 2 תבש םוימ יהיו
םירעי תירקב ןוראה
ויהיו םימיה ובריו
והניו הנש םירשע
ירחא לארשי תיב־לכ
׃הוהי 3 לאומש רמאיו
לארשי תיב־לכ־לא
םכבבל־לכב־םא רמאל
הוהי ־לא םיבש םתא
יהלא־תא וריסה
םככותמ רכנה
וניכהו תורתשעהו
הוהי־לא םכבבל
לציו ודבל והדבעו
׃םיתשלפ דימ םכתא 4 לארשי ינב וריסיו
םילעבה־תא
ודבעיו תרתשעה־תאו
׃ודבל הוהי־תא 5 וצבק לאומש רמאיו
לארשי־לכ־תא
ללפתאו התפצמה
׃הוהי־לא םכדעב 6 התפצמה וצבקיו
וכפשיו םימ־ובאשיו
ומוציו הוהי ינפל
ורמאיו אוהה םויב
הוהיל ונאטח םש
לאומש טפשיו
לארשי ינב־תא
׃הפצמב 7 םיתשלפ ועמשיו
וצבקתה־יכ
התפצמה לארשי־ינב
םיתשלפ־ינרס ולעיו
ועמשיו לארשי ־לא
ואריו לארשי ינב
׃םיתשלפ ינפמ 8 לארשי־ינב ורמאיו
שרחת־לא לאומש־לא
הוהי־לא קעזמ ונממ
דימ ונעשיו וניהלא
׃םיתשלפ 9 הלט לאומש חקיו
הלעיו דחא בלח
הוהיל לילכ הלוע
־לא לאומש קעזיו
לארשי דעב הוהי
׃הוהי והנעיו 10 הלעמ לאומש יהיו
םיתשלפו הלועה
המחלמל ושגנ
הוהי םעריו לארשיב
םויב לודג־לוקב
םיתשלפ־לע אוהה
ינפל ופגניו םמהיו
׃לארשי 11 לארשי ישנא ואציו
ופדריו הפצמה־ןמ
םוכיו םיתשלפ־תא
׃רכ תיבל תחתמ־דע 12 ןבא לאומש חקיו
םשיו תחא
ןיבו הפצמה־ןיב
המש־תא ארקיו ןשה
רמאיו רזעה ןבא
ונרזע הנה־דע
׃הוהי 13 םיתשלפה וענכיו
אובל דוע ופסי־אלו
יהתו לארשי לובגב
םיתשלפב הוהי־די
׃לאומש ימי לכ 14 רשא םירעה הנבשתו
תאמ םיתשלפ־וחקל
לארשיל לארשי
תג־דעו ןורקעמ
ליצה ןלובג־תאו
םיתשלפ דימ לארשי
ןיב םולש יהיו
׃ירמאה ןיבו לארשי 15 לאומש טפשיו
ימי לכ לארשי־תא
׃וייח 16 הנשב הנש ידמ ךלהו
לא־תיב בבסו
הפצמהו לגלגהו
תא לארשי־תא טפשו
׃הלאה תומוקמה־לכ 17 התמרה ותבשתו
םשו ותיב םש־יכ
לארשי־תא טפש
חבזמ םש־ןביו
׃הוהיל

« Prev 1 Samuel 7 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |