« Prev 1 Samuel 4 Next »

Chapter 4

1 לאומש־רבד יהיו
אציו לארשי־לכל
תארקל לארשי
המחלמל םיתשלפ
ןבאה־לע ונחיו
ונח םיתשלפו רזעה
׃קפאב 2 םיתשלפ וכרעיו
שטתו לארשי תארקל
ףגניו המחלמה
םיתשלפ ינפל לארשי
הדשב הכרעמב וכיו
׃שיא םיפלא תעבראכ 3 הנחמה־לא םעה אביו
לארשי ינקז ורמאיו
הוהי ונפגנ המל
םיתשלפ ינפל םויה
הלשמ ונילא החקנ
הוהי תירב ןורא־תא
ונברקב אביו
ףכמ ונעשיו
׃וניביא 4 הלש םעה חלשיו
ןורא תא םשמ ואשיו
תואבצ הוהי־תירב
םשו םיברכה בשי
ילע־ינב ינש
תירב ןורא־םע
ינפח םיהלאה
׃סחניפו 5 ןורא אובכ יהיו
הוהי־תירב
ועריו הנחמה־לא
העורת לארשי־לכ
׃ץראה םהתו הלודג 6 םיתשלפ ועמשיו
העורתה לוק־תא
לוק המ ורמאיו
הלודגה העורתה
םירבעה הנחמב תאזה
ןורא יכ ועדיו
׃הנחמה־לא אב הוהי 7 יכ םיתשלפה ואריו
םיהלא אב ורמא
ורמאיו הנחמה־לא
אל יכ ונל יוא
לומתא תאזכ התיה
׃םשלש 8 ונליצי ימ ונל יוא
םיהלאה דימ
הלא הלאה םירידאה
םיכמה םיהלאה םה
הכמ־לכב םירצמ־תא
׃רבדמב 9 ויהו וקזחתה
ןפ םיתשלפ םישנאל
רשאכ םירבעל ודבעת
םתייהו םכל ודבע
׃םתמחלנו םישנאל 10 םיתשלפ ומחליו
וסניו לארשי ףגניו
יהתו וילהאל שיא
דאמ הלודג הכמה
םישלש לארשימ לפיו
׃ילגר ףלא 11 חקלנ םיהלא ןוראו
ותמ ילע־ינב ינשו
׃סחניפו ינפח 12 ןמינב־שיא ץריו
הלש אביו הכרעמהמ
וידמו אוהה םויב
המדאו םיערק
׃ושאר־לע 13 ילע הנהו אוביו
ךי אסכה־לע בשי
היה־יכ הפצמ ךרד
ןורא לע דרח ובל
אב שיאהו םיהלאה
קעזתו ריעב דיגהל
׃ריעה־לכ 14 לוק־תא ילע עמשיו
המ רמאיו הקעצה
הזה ןומהה לוק
אביו רהמ שיאהו
׃ילעל דגיו 15 םיעשת־ןב ילעו
ויניעו הנש הנמשו
לוכי אלו המק
׃תוארל 16 ילע־לא שיאה רמאיו
אבה יכנא
ינאו הכרעמה־ןמ
יתסנ הכרעמה־ןמ
היה־המ רמאיו םויה
׃ינב רבדה 17 רמאיו רשבמה ןעיו
ינפל לארשי סנ
הפגמ םגו םיתשלפ
םעב התיה הלודג
ותמ ךינב ינש־םגו
ןוראו סחניפו ינפח
׃החקלנ םיהלאה 18 וריכזהכ יהיו
םיהלאה ןורא־תא
אסכה־לעמ לפיו
די דעב תינרחא
ותקרפמ רבשתו רעשה
שיאה ןקז־יכ תמיו
טפש אוהו דבכו
םיעברא לארשי־תא
׃הנש 19 סחניפ־תשא ותלכו
עמשתו תלל הרה
חקלה־לא העמשה־תא
תמו םיהלאה ןורא
ערכתו השיאו הימח
וכפהנ־יכ דלתו
׃הירצ הילע 20 הנרבדתו התומ תעכו
הילע תובצנה
ןב יכ יארית־לא
התנע אלו תדלי
׃הבל התש־אלו 21 רענל ארקתו
הלג רמאל דובכ־יא
לארשימ דובכ
ןורא חקלה־לא
הימח־לאו םיהלאה
׃השיאו 22 דובכ הלג רמאתו
חקלנ יכ לארשימ
׃םיהלאה ןורא

« Prev 1 Samuel 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |