« Prev 1 Samuel 30 Next »

Chapter 30

1 דוד אבב יהיו
םויב גלקצ וישנאו
יקלמעו ישילשה
־לאו בגנ־לא וטשפ
גלקצ־תא וכיו גלקצ
׃שאב התא ופרשיו 2 םישנה־תא ובשיו
ןטקמ הב־רשא
ותימה אל לודג־דעו
וכליו וגהניו שיא
׃םכרדל 3 וישנאו דוד אביו
הנהו ריעה־לא
םהישנו שאב הפורש
םהיתנבו םהינבו
׃ובשנ 4 םעהו דוד אשיו
םלוק־תא ותא־רשא
רשא דע וכביו
׃תוכבל חכ םהב־ןיא 5 ובשנ דוד־ישנ יתשו
תילערזיה םעניחא
לבנ תשא ליגיבאו
׃ילמרכה 6 דאמ דודל רצתו
ולקסל םעה ורמא־יכ
םעה־לכ שפנ הרמ־יכ
ונב־לע שיא
קזחתיו ויתנב־לעו
׃ויהלא הוהיב דוד 7 דוד רמאיו
ןהכה רתיבא־לא
ךלמיחא־ןב
דפאה יל אנ־השיגה
רתיבא שגיו
׃דוד־לא דפאה־תא 8 הוהיב דוד לאשיו
ירחא ףדרא רמאל
ונגשאה הזה־דודגה
ףדר ול רמאיו
לצהו גישת גשה־יכ
׃ליצת 9 אוה דוד ךליו
רשא שיא תואמ־ששו
לחנ־דע ואביו ותא
םירתונהו רושבה
׃ודמע 10 אוה דוד ףדריו
שיא תואמ־עבראו
שיא םיתאמ ודמעיו
רבעמ ורגפ רשא
׃רושבה לחנ־תא 11 ירצמ־שיא ואצמיו
ותא וחקיו הדשב
ול־ונתיו דוד־לא
והקשיו לכאיו םחל
׃םימ 12 הלבד חלפ ול־ונתיו
לכאיו םיקמצ ינשו
יכ וילא וחור בשתו
םחל לכא־אל
השלש םימ התש־אלו
׃תוליל השלשו םימי 13 דוד ול רמאיו
הזמ יאו התא־ימל
רענ רמאיו התא
דבע יכנא ירצמ
יקלמע שיאל
יכ ינדא ינבזעיו
׃השלש םויה יתילח 14 בגנ ונטשפ ונחנא
רשא־לעו יתרכה
בגנ־לעו הדוהיל
גלקצ־תאו בלכ
׃שאב ונפרש 15 דוד וילא רמאיו
דודגה־לא ינדרותה
העבשה רמאיו הזה
־םא םיהלאב יל
ינרגסת־םאו ינתימת
ךדרואו ינדא־דיב
׃הזה דודגה־לא 16 םישטנ הנהו והדריו
ץראה־לכ ינפ־לע
םיתשו םילכא
ללשה לכב םיגגחו
וחקל רשא לודגה
ץראמו םיתשלפ ץראמ
׃הדוהי 17 ףשנהמ דוד םכיו
םתרחמל ברעה־דעו
שיא םהמ טלמנ־אלו
תואמ עברא־םא יכ
ובכר־רשא רענ־שיא
׃וסניו םילמגה־לע 18 תא דוד לציו
קלמע וחקל רשא־לכ
ליצה וישנ יתש־תאו
׃דוד 19 םהל־רדענ אלו
לודגה־דעו ןטקה־ןמ
תונבו םינב־דעו
רשא ־לכ דעו ללשמו
בישה לכה םהל וחקל
׃דוד 20 דוד חקיו
רקבהו ןאצה־לכ־תא
הנקמה ינפל וגהנ
הז ורמאיו אוהה
׃דוד ללש 21 םיתאמ־לא דוד אביו
ורגפ־רשא םישנאה
דוד ירחא תכלמ
רושבה לחנב םבישיו
דוד תארקל ואציו
םעה תארקלו
דוד שגיו ותא־רשא
םהל לאשיו םעה־תא
׃םולשל 22 ער־שיא־לכ ןעיו
םישנאהמ לעילבו
דוד־םע וכלה רשא
רשא ןעי ורמאיו
ימע וכלה־אל
ללשהמ םהל ןתנ־אל
ונלצה רשא
ותשא־תא שיא־םא־יכ
וגהניו וינב ־תאו
׃וכליו 23 ושעת־אל דוד רמאיו
ןתנ־רשא תא יחא ןכ
רמשיו ונל הוהי
ןתיו ונתא
אבה דודגה־תא
׃ונדיב ונילע 24 רבדל םכל עמשי ימו
דריה קלחכ יכ הזה
בשיה קלחכו המחלמב
ודחי םילכה ־לע
׃וקלחי 25 אוהה םויהמ יהיו
קחל המשיו הלעמו
דע לארשיל טפשמלו
׃הזה םויה 26 גלקצ־לא דוד אביו
ינקזל ללשהמ חלשיו
רמאל והערל הדוהי
ללשמ הכרב םכל הנה
׃הוהי יביא 27 לא־תיבב רשאל
בגנ־תומרב רשאלו
׃רתיב רשאלו 28 רשאלו רערעב רשאלו
רשאלו תומפשב
׃עמתשאב 29 רשאלו לכרב רשאלו
ילאמחריה ירעב
׃יניקה ירעב רשאלו 30 רשאלו המרחב רשאלו
רשאלו ןשע־רובב
׃ךתעב 31 ןורבחב רשאלו
תומקמה־לכלו
דוד םש־ךלהתה־רשא
׃וישנאו אוה

« Prev 1 Samuel 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |