« Prev 1 Samuel 26 Next »

Chapter 26

1 םיפזה ואביו
התעבגה לואש־לא
דוד אולה רמאל
תעבגב רתתסמ
ינפ לע הליכחה
׃ןמישיה 2 דריו לואש םקיו
ותאו ףיז־רבדמ־לא
שיא םיפלא־תשלש
שקבל לארשי ירוחב
׃ףיז־רבדמב דוד־תא 3 תעבגב לואש ןחיו
ינפ־לע רשא הליכחה
ךרדה־לע ןמישיה
רבדמב בשי דודו
לואש אב יכ אריו
׃הרבדמה וירחא 4 םילגרמ דוד חלשיו
לואש אב־יכ עדיו
׃ןוכנ־לא 5 אביו דוד םקיו
רשא םוקמה־לא
אריו לואש םש־הנח
רשא םוקמה־תא דוד
רנבאו לואש םש־בכש
ואבצ־רש רנ־ןב
לגעמב בכש לואשו
׃ותביבס םינח םעהו 6 רמאיו דוד ןעיו
יתחה ךלמיחא־לא
ישיבא־לאו
באוי יחא היורצ־ןב
יתא דרי־ימ רמאל
הנחמה־לא לואש־לא
ינא ישיבא רמאיו
׃ךמע דרא 7 ישיבאו דוד אביו
הנהו הליל םעה־לא
ןשי בכש לואש
ותינחו לגעמב
ותשארמ ץראב־הכועמ
םיבכש םעהו רנבאו
׃ותביבס 8 ישיבא רמאיו
םיהלא רגס דוד־לא
ךביוא־תא םויה
אנ ונכא התעו ךדיב
םעפ ץראבו תינחב
׃ול הנשא אלו תחא 9 דוד רמאיו
ישיבא־לא
ימ יכ והתיחשת־לא
חישמב ודי חלש
׃הקנו הוהי 10 הוהי־יח דוד רמאיו
ונפגי הוהי־םא יכ
תמו אובי ומוי־וא
דרי המחלמב וא
׃הפסנו 11 הוהימ יל הלילח
חישמב ידי חלשמ
אנ־חק התעו הוהי
רשא תינחה־תא
תחפצ־תאו ותשארמ
׃ונל הכלנו םימה 12 תינחה־תא דוד חקיו
םימה תחפצ־תאו
וכליו לואש יתשארמ
ןיאו האר ןיאו םהל
יכ ץיקמ ןיאו עדוי
יכ םינשי םלכ
הלפנ הוהי תמדרת
׃םהילע 13 רבעה דוד רבעיו
רהה־שאר־לע דמעיו
םוקמה בר קחרמ
׃םהיניב 14 םעה־לא דוד ארקיו
רנ־ןב רנבא־לאו
הנעת אולה רמאל
רנבא ןעיו רנבא
תארק התא ימ רמאיו
׃ךלמה־לא 15 רנבא־לא דוד רמאיו
ימו התא שיא־אולה
המלו לארשיב ךומכ
ךינדא־לא תרמש אל
דחא אב־יכ ךלמה
תיחשהל םעה
׃ךינדא ךלמה־תא 16 הזה רבדה בוט־אל
הוהי־יח תישע רשא
םתא תומ־ינב יכ
םתרמש־אל רשא
חישמ־לע םכינדא־לע
האר התעו הוהי
ךלמה תינח־יא
רשא םימה תחפצ־תאו
׃ותשארמ 17 לוק־תא לואש רכיו
ךלוקה רמאיו דוד
רמאיו דוד ינב הז
ינדא ילוק דוד
׃ךלמה 18 ינדא הז המל רמאיו
יכ ודבע ירחא ףדר
ידיב־המו יתישע המ
׃הער 19 ינדא אנ־עמשי התעו
ודבע ירבד תא ךלמה
יב ךתיסה הוהי־םא
ינב םאו החנמ חרי
םה םירורא םדאה
הוהי ינפל
םויה ינושרג־יכ
הוהי תלחנב חפתסהמ
םיהלא דבע ךל רמאל
׃םירחא 20 ימד לפי־לא התעו
ינפ דגנמ הצרא
ךלמ אצי־יכ הוהי
־תא שקבל לארשי
רשאכ דחא שערפ
׃םירהב ארקה ףדרי 21 יתאטח לואש רמאיו
יכ דוד־ינב בוש
תחת דוע ךל ערא־אל
ישפנ הרקי רשא
הזה םויה ךיניעב
הגשאו יתלכסה הנה
׃דאמ הברה 22 רמאיו דוד ןעיו
ךלמה תינחה הנה
םירענהמ דחא רבעיו
׃החקיו 23 שיאל בישי הוהיו
ותקדצ־תא
רשא ותנמא־תאו
םויה הוהי ךנתנ
יתיבא אלו דיב
חישמב ידי חלשל
׃הוהי 24 הלדג רשאכ הנהו
הזה םויה ךשפנ
לדגת ןכ יניעב
הוהי יניעב ישפנ
׃הרצ־לכמ ינלציו 25 דוד־לא לואש רמאיו
דוד ינב התא ךורב
םגו השעת השע םג
דוד ךליו לכות לכי
בש לואשו וכרדל
׃ומוקמל

« Prev 1 Samuel 26 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |