« Prev 1 Samuel 18 Next »

Chapter 18

1 רבדל ותלככ יהיו
שפנו לואש־לא
שפנב הרשקנ ןתנוהי
ןתנוהי ובהאיו דוד
׃ושפנכ 2 םויב לואש והחקיו
ונתנ אלו אוהה
׃ויבא תיב בושל 3 דודו ןתנוהי תרכיו
ותא ותבהאב תירב
׃ושפנכ 4 ןתנוהי טשפתיו
וילע רשא ליעמה־תא
וידמו דודל והנתיו
ותשק־דעו וברח־דעו
׃ורגח־דעו 5 רשא לכב דוד אציו
ליכשי לואש ונחלשי
לע לואש והמשיו
בטייו המחלמה ישנא
םגו םעה־לכ יניעב
׃לואש ידבע יניעב 6 בושב םאובב יהיו
תוכהמ דוד
הנאצתו יתשלפה־תא
ירע־לכמ םישנה
רושל לארשי
תארקל תולחמהו
םיפתב ךלמה לואש
׃םישלשבו החמשב 7 םישנה הנינעתו
ןרמאתו תוקחשמה
ופלאב לואש הכה
׃ויתבברב דודו 8 דאמ לואשל רחיו
רבדה ויניעב עריו
ונתנ רמאיו הזה
ילו תובבר דודל
דועו םיפלאה ונתנ
׃הכולמה ךא ול 9 ןוע לואש יהיו
אוהה םויהמ דוד־תא
׃האלהו 10 חלצתו תרחממ יהיו
הער םיהלא חור
אבנתיו לואש־לא
דודו תיבה־ךותב
םויכ ודיב ןגנמ
תינחהו םויב
׃לואש־דיב 11 לואש לטיו
רמאיו תינחה־תא
ריקבו דודב הכא
וינפמ דוד בסיו
׃םימעפ 12 ינפלמ לואש אריו
הוהי היה־יכ דוד
׃רס לואש םעמו ומע 13 ומעמ לואש והרסיו
ףלא־רש ול והמשיו
ינפל אביו אציו
׃םעה 14 וכרד־לכל דוד יהיו
׃ומע הוהיו ליכשמ 15 אוה־רשא לואש אריו
רגיו דאמ ליכשמ
׃וינפמ 16 הדוהיו לארשי־לכו
אוה־יכ דוד־תא בהא
׃םהינפל אבו אצוי 17 דוד־לא לואש רמאיו
הלודגה יתב הנה
ךל־ןתא התא ברמ
יל ־היה ךא השאל
םחלהו ליח־ןבל
לואשו הוהי תומחלמ
וב ידי יהת־לא רמא
־די וב־יהתו
׃םיתשלפ 18 לואש־לא דוד רמאיו
ייח ימו יכנא ימ
לארשיב יבא תחפשמ
׃ךלמל ןתח היהא־יכ 19 תת תעב יהיו
לואש־תב ברמ־תא
הנתנ איהו דודל
יתלחמה לאירדעל
׃השאל 20 לכימ בהאתו
דוד־תא לואש־תב
רשיו לואשל ודגיו
׃ויניעב רבדה 21 הננתא לואש רמאיו
שקומל ול־יהתו ול
םיתשלפ־די וב־יהתו
דוד־לא לואש רמאיו
יב ןתחתת םיתשב
׃םויה 22 ודבע־תא לואש וציו
טלב דוד־לא ורבד
ךב ץפח הנה רמאל
וידבע ־לכו ךלמה
ןתחתה התעו ךובהא
׃ךלמב 23 לואש ידבע ורבדיו
דוד ינזאב
הלאה םירבדה־תא
הלקנה דוד רמאיו
ןתחתה םכיניעב
שר־שיא יכנאו ךלמב
׃הלקנו 24 לואש ידבע ודגיו
םירבדכ רמאל ול
׃דוד רבד הלאה 25 לואש רמאיו
דודל ורמאת־הכ
רהמב ךלמל ץפח־ןיא
תולרע האמב יכ
םקנהל םיתשלפ
לואשו ךלמה יביאב
דוד־תא ליפהל בשח
׃םיתשלפ־דיב 26 דודל וידבע ודגיו
הלאה םירבדה־תא
יניעב רבדה רשיו
ךלמב ןתחתהל דוד
׃םימיה ואלמ אלו 27 אוה ךליו דוד םקיו
ךיו וישנאו
שיא םיתאמ םיתשלפב
־תא דוד אביו
םואלמיו םהיתלרע
ךלמב ןתחתהל ךלמל
לואש ול־ןתיו
׃השאל ותב לכימ־תא 28 יכ עדיו לואש אריו
לכימו דוד־םע הוהי
׃והתבהא לואש־תב 29 ארל לואש ףסאיו
יהיו דוע דוד ינפמ
דוד־תא ביא לואש
׃םימיה־לכ 30 םיתשלפ ירש ואציו
לכש םתאצ ידמ יהיו
לואש ידבע לכמ דוד
׃דאמ ומש רקייו

« Prev 1 Samuel 18 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |