« Prev 1 Kings 20 Next »

Chapter 20

1 םרא־ךלמ דדה־ןבו
וליח־לכ־תא ץבק
ךלמ םינשו םישלשו
בכרו סוסו ותא
רציו לעיו
םחליו ןורמש־לע
׃הב 2 םיכאלמ חלשיו
לארשי־ךלמ באחא־לא
׃הריעה 3 רמא הכ ול רמאיו
ךבהזו ךפסכ דדה־ןב
ךישנו אוה־יל
םיבוטה ךינבו
׃םה־יל 4 לארשי־ךלמ ןעיו
ינדא ךרבדכ רמאיו
ינא ךל ךלמה
׃יל־רשא־לכו 5 םיכאלמה ובשיו
רמא־הכ ורמאיו
רמאל דדה־ןב
ךילא יתחלש־יכ
ךבהזו ךפסכ רמאל
יל ךינבו ךישנו
׃ןתת 6 רחמ תעכ־םא יכ
ךילא ידבע־תא חלשא
תאו ךתיב־תא ושפחו
היהו ךידבע יתב
ךיניע דמחמ־לכ
׃וחקלו םדיב ומישי 7 לארשי־ךלמ ארקיו
ץראה ינקז־לכל
וארו אנ־ועד רמאיו
שקבמ הז הער יכ
ישנל ילא חלש־יכ
יפסכלו ינבלו
יתענמ אלו יבהזלו
׃ונממ 8 וילא ורמאיו
םעה־לכו םינקזה־לכ
אולו עמשת־לא
׃הבאת 9 יכאלמל רמאיו
ינדאל ורמא דדה־ןב
תחלש־רשא לכ ךלמה
הנשארב ךדבע־לא
אל הזה רבדהו השעא
וכליו תושעל לכוא
והבשיו םיכאלמה
׃רבד 10 דדה־ןב וילא חלשיו
יל ןושעי־הכ רמאיו
ופסוי הכו םיהלא
ןורמש רפע קפשי־םא
םעה־לכל םילעשל
׃ילגרב רשא 11 לארשי־ךלמ ןעיו
ורבד רמאיו
רגח ללהתי־לא
׃חתפמכ 12 רבדה־תא עמשכ יהיו
אוה התש אוהו הזה
תוכסב םיכלמהו
וידבע ־לא רמאיו
ומישיו ומיש
׃ריעה־לע 13 שגנ דחא איבנ הנהו
לארשי־ךלמ באחא־לא
הוהי רמא הכ רמאיו
ןומהה־לכ תא תיארה
יננה הזה לודגה
םויה ךדיב ונתנ
ינא־יכ תעדיו
׃הוהי 14 ימב באחא רמאיו
הוהי רמא־הכ רמאיו
תונידמה ירש ירענב
רסאי ־ימ רמאיו
׃התא רמאיו המחלמה 15 ירש ירענ־תא דקפיו
ויהיו תונידמה
םישלשו םינש םיתאמ
דקפ םהירחאו
ינב־לכ םעה־לכ־תא
׃םיפלא תעבש לארשי 16 םירהצב ואציו
רוכש התש דדה־ןבו
םיכלמהו אוה תוכסב
ךלמ םינשו־םישלש
׃ותא רזע 17 ירש ירענ ואציו
הנשארב תונידמה
דדה־ןב חלשיו
רמאל ול ודיגיו
ואצי םישנא
׃ןורמשמ 18 םולשל־םא רמאיו
םייח םושפת ואצי
ואצי המחלמל םאו
׃םושפת םייח 19 ריעה־ןמ ואצי הלאו
תונידמה ירש ירענ
׃םהירחא רשא ליחהו 20 ושיא שיא וכיו
םפדריו םרא וסניו
טלמיו לארשי
םרא ךלמ דדה־ןב
׃םישרפו סוס ־לע 21 לארשי ךלמ אציו
סוסה־תא ךיו
הכהו בכרה־תאו
׃הלודג הכמ םראב 22 ךלמ־לא איבנה שגיו
ךל ול רמאיו לארשי
תא הארו עדו קזחתה
יכ השעת ־רשא
ךלמ הנשה תבושתל
׃ךילע הלע םרא 23 םרא־ךלמ ידבעו
יהלא וילא ורמא
ןכ־לע םהיהלא םירה
םלואו ונממ וקזח
רושימב םתא םחלנ
׃םהמ קזחנ אל־םא 24 השע הזה רבדה־תאו
שיא םיכלמה רסה
תוחפ םישו ומקממ
׃םהיתחת 25 ליח ךל־הנמת התאו
ךתואמ לפנה ליחכ
בכרו סוסכ סוסו
םתוא המחלנו בכרכ
קזחנ אל־םא רושימב
םלקל עמשיו םהמ
׃ןכ שעיו 26 הנשה תבושתל יהיו
דדה־ןב דקפיו
הקפא לעיו םרא־תא
׃לארשי ־םע המחלמל 27 ודקפתה לארשי ינבו
וכליו ולכלכו
ונחיו םתארקל
םדגנ לארשי־ינב
םיזע יפשח ינשכ
ואלמ םראו
׃ץראה־תא 28 םיהלאה שיא שגיו
ךלמ־לא רמאיו
רמאיו לארשי
ןעי הוהי רמא־הכ
יהלא םרא ורמא רשא
הוהי םירה
םיקמע יהלא־אלו
יתתנו אוה
לודגה ןומהה־לכ־תא
םתעדיו ךדיב הזה
׃הוהי ינא־יכ 29 הלא חכנ הלא ונחיו
יהיו םימי תעבש
ברקתו יעיבשה םויב
וכיו המחלמה
םרא־תא לארשי־ינב
םויב ילגר ףלא־האמ
׃דחא 30 םירתונה וסניו
לפתו ריעה־לא הקפא
םירשע־לע המוחה
שיא ףלא העבשו
דדה־ןבו םירתונה
ריעה־לא אביו סנ
׃רדחב רדח 31 וידבע וילא ורמאיו
יכ ונעמש אנ־הנה
לארשי תיב יכלמ
םה דסח יכלמ־יכ
םיקש אנ המישנ
םילבחו ונינתמב
אצנו ונשארב
ילוא לארשי ךלמ־לא
׃ךשפנ־תא היחי 32 םיקש ורגחיו
םילבחו םהינתמב
ואביו םהישארב
לארשי ךלמ־לא
ךדבע ורמאיו
אנ־יחת רמא דדה־ןב
ונדועה רמאיו ישפנ
׃אוה יחא יח 33 ושחני םישנאהו
וטלחיו ורהמיו
ךיחא ורמאיו ונממה
ואב רמאיו דדה־ןב
וילא אציו והחק
והלעיו דדה־ןב
׃הבכרמה־לע 34 םירעה וילא רמאיו
תאמ יבא־חקל־רשא
תוצוחו בישא ךיבא
קשמדב ךל םישת
יבא םש־רשאכ
תירבב ינאו ןורמשב
ול־תרכיו ךחלשא
׃והחלשיו תירב 35 ינבמ דחא שיאו
רמא םיאיבנה
הוהי רבדב והער־לא
ןאמיו אנ יניכה
׃ותכהל שיאה 36 רשא ןעי ול רמאיו
הוהי לוקב תעמש־אל
יתאמ ךלוה ךנה
ךליו היראה ךכהו
והאצמיו ולצאמ
׃והכיו היראה 37 רחא שיא אצמיו
אנ יניכה רמאיו
הכה שיאה והכיו
׃עצפו 38 דמעיו איבנה ךליו
ךרדה־לע ךלמל
רפאב שפחתיו
׃ויניע־לע 39 רבע ךלמה יהיו
ךלמה־לא קעצ אוהו
אצי ךדבע רמאיו
המחלמה־ברקב
אביו רס שיא־הנהו
רמש רמאיו שיא ילא
הזה שיאה־תא
דקפי דקפה־םא
תחת ךשפנ התיהו
ףסכ־רככ וא ושפנ
׃לוקשת 40 הנה השע ךדבע יהיו
ונניא אוהו הנהו
וילא רמאיו
ןכ לארשי־ךלמ
׃תצרח התא ךטפשמ 41 רסיו רהמיו
ויניע לעמ רפאה־תא
ךלמ ותא רכיו
םיאבנהמ יכ לארשי
׃אוה 42 רמא הכ וילא רמאיו
תחלש ןעי הוהי
דימ ימרח־שיא־תא
תחת ךשפנ התיהו
תחת ךמעו ושפנ
׃ומע 43 לארשי־ךלמ ךליו
ףעזו רס ותיב־לע
׃הנורמש אביו

« Prev 1 Kings 20 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |