« Prev 1 Kings 1 Next »

Chapter 1

1 אב ןקז דוד ךלמהו
והסכיו םימיב
םחי אלו םידגבב
׃ול 2 וידבע ול ורמאיו
ךלמה ינדאל ושקבי
הדמעו הלותב הרענ
ול־יהתו ךלמה ינפל
ךקיחב הבכשו תנכס
׃ךלמה ינדאל םחו 3 הפי הרענ ושקביו
לארשי לובג לכב
גשיבא־תא ואצמיו
התא ואביו תימנושה
׃ךלמל 4 דאמ־דע הפי הרענהו
תנכס ךלמל יהתו
אל ךלמהו והתרשתו
׃העדי 5 תיגח־ןב הינדאו
ינא רמאל אשנתמ
בכר ול שעיו ךלמא
שיא םישמחו םישרפו
׃וינפל םיצר 6 ויבא ובצע־אלו
עודמ רמאל וימימ
אוה־םגו תישע הככ
ותאו דאמ ראת־בוט
׃םולשבא ירחא הדלי 7 םע וירבד ויהיו
םעו היורצ־ןב באוי
ורזעיו ןהכה רתיבא
׃הינדא ירחא 8 והינבו ןהכה קודצו
ןתנו עדיוהי־ןב
יערו יעמשו איבנה
דודל רשא םירובגהו
׃והינדא־םע ויה אל 9 ןאצ והינדא חבזיו
ןבא םע אירמו רקבו
ןיע לצא־רשא תלחזה
ארקיו לגר
ינב ויחא־לכ־תא
ישנא־לכלו ךלמה
׃ךלמה ידבע הדוהי 10 איבנה ןתנ־תאו
והינבו
םירובגה־תאו
אל ויחא המלש־תאו
׃ארק 11 ןתנ רמאיו
המלש־םא עבש־תב־לא
יכ תעמש אולה רמאל
־ןב והינדא ךלמ
דוד ונינדאו תיגח
׃עדי אל 12 אנ ךצעיא יכל התעו
ךשפנ־תא יטלמו הצע
׃המלש ךנב שפנ־תאו 13 ךלמה־לא יאבו יכל
וילא תרמאו דוד
ךלמה ינדא התא־אלה
רמאל ךתמאל תעבשנ
ךלמי ךנב המלש־יכ
בשי אוהו ירחא
ךלמ עודמו יאסכ־לע
׃והינדא 14 םש תרבדמ ךדוע הנה
אובא ינאו ךלמה־םע
יתאלמו ךירחא
׃ךירבד־תא 15 עבש־תב אבתו
הרדחה ךלמה־לא
דאמ ןקז ךלמהו
תימנושה גשיבאו
׃ךלמה־תא תרשמ 16 עבש־תב דקתו
רמאיו ךלמל וחתשתו
׃ךל־המ ךלמה 17 התא ינדא ול רמאתו
ךיהלא הוהיב תעבשנ
ךנב המלש־יכ ךתמאל
אוהו ירחא ךלמי
׃יאסכ־לע בשי 18 הינדא הנה התעו
ינדא התעו ךלמ
׃תעדי אל ךלמה 19 רוש חבזיו
ברל ןאצו־אירמו
ינב־לכל ארקיו
ןהכה רתיבאלו ךלמה
אבצה רש באילו
אל ךדבע המלשלו
׃ארק 20 ךלמה ינדא התאו
לארשי־לכ יניע
ימ םהל דיגהל ךילע
אסכ־לע בשי
׃וירחא ךלמה־ינדא 21 בכשכ היהו
ךלמה־ינדא
יתייהו ויתבא־םע
המלש ינבו ינא
׃םיאטח 22 תרבדמ הנדוע הנהו
ןתנו ךלמה־םע
׃אב איבנה 23 רמאל ךלמל ודיגיו
איבנה ןתנ הנה
ךלמה ינפל אביו
־לע ךלמל וחתשיו
׃הצרא ויפא 24 ינדא ןתנ רמאיו
תרמא התא ךלמה
ירחא ךלמי והינדא
־לע בשי אוהו
׃יאסכ 25 חבזיו םויה דרי יכ
ןאצו־אירמו רוש
ינב־לכל ארקיו ברל
אבצה ירשלו ךלמה
םנהו ןהכה רתיבאלו
וינפל םיתשו םילכא
ךלמה יחי ורמאיו
׃והינדא 26 ךדבע־ינא ילו
ןהכה קדצלו
עדיוהי־ןב והינבלו
אל ךדבע המלשלו
׃ארק 27 ךלמה ינדא תאמ םא
אלו הזה רבדה היהנ
ימ ךידבע־תא תעדוה
אסכ ־לע בשי
׃וירחא ךלמה־ינדא 28 דוד ךלמה ןעיו
יל־וארק רמאיו
ינפל אבתו עבש־תבל
ינפל דמעתו ךלמה
׃ךלמה 29 רמאיו ךלמה עבשיו
הדפ־רשא הוהי־יח
׃הרצ־לכמ ישפנ־תא 30 ךל יתעבשנ רשאכ יכ
לארשי יהלא הוהיב
ךנב המלש־יכ רמאל
אוהו ירחא ךלמי
יתחת יאסכ־לע בשי
םויה השעא ןכ יכ
׃הזה 31 םיפא עבש־תב דקתו
ךלמל וחתשתו ץרא
ינדא יחי רמאתו
׃םלעל דוד ךלמה 32 דוד ךלמה רמאיו
קודצל יל־וארק
איבנה ןתנלו ןהכה
־ןב והינבלו
ינפל ואביו עדיוהי
׃ךלמה 33 םהל ךלמה רמאיו
ידבע־תא םכמע וחק
םתבכרהו םכינדא
ינב המלש־תא
יל־רשא הדרפה־לע
ותא םתדרוהו
׃ןוחג־לא 34 קודצ םש ותא חשמו
איבנה ןתנו ןהכה
לארשי־לע ךלמל
רפושב םתעקתו
ךלמה יחי םתרמאו
׃המלש 35 אבו וירחא םתילעו
אוהו יאסכ־לע בשיו
ותאו יתחת ךלמי
דיגנ תויהל יתיוצ
לארשי־לע
׃הדוהי־לעו 36 והינב ןעיו
ךלמה־תא עדיוהי־ןב
רמאי ןכ ןמא רמאיו
ינדא יהלא הוהי
׃ךלמה 37 הוהי היה רשאכ
ןכ ךלמה ינדא־םע
לדגיו המלש־םע יהי
ינדא אסכמ ואסכ־תא
׃דוד ךלמה 38 ןהכה קודצ דריו
והינבו איבנה ןתנו
יתרכהו עדיוהי־ןב
ובכריו יתלפהו
תדרפ־לע המלש־תא
וכליו דוד ךלמה
׃ןוחג־לע ותא 39 ןהכה קודצ חקיו
ןמשה ןרק־תא
חשמיו להאה־ןמ
ועקתיו המלש־תא
ורמאיו רפושב
ךלמה יחי םעה־לכ
׃המלש 40 םעה־לכ ולעיו
םיללחמ םעהו וירחא
םיחמשו םיללחב
עקבתו הלודג החמש
׃םלוקב ץראה 41 והינדא עמשיו
רשא םיארקה־לכו
לכאל ולכ םהו ותא
־תא באוי עמשיו
רמאיו רפושה לוק
הירקה־לוק עודמ
׃המוה 42 הנהו רבדמ ונדוע
רתיבא־ןב ןתנוי
רמאיו אב ןהכה
שיא יכ אב והינדא
בוטו התא ליח
׃רשבת 43 רמאיו ןתנוי ןעיו
לבא והינדאל
דוד־ךלמה ונינדא
׃המלש־תא ךילמה 44 ךלמה־ותא חלשיו
ןהכה קודצ־תא
איבנה ןתנ־תאו
עדיוהי־ןב והינבו
יתלפהו יתרכהו
לע ותא ובכריו
׃ךלמה תדרפ 45 קודצ ותא וחשמיו
איבנה ןתנו ןהכה
ולעיו ןוחגב ךלמל
םהתו םיחמש םשמ
לוקה אוה הירקה
׃םתעמש רשא 46 לע המלש בשי םגו
׃הכולמה אסכ 47 ךלמה ידבע ואב־םגו
ונינדא־תא ךרבל
רמאל דוד ךלמה
םש ־תא ךיהלא בטיי
לדגיו ךמשמ המלש
ךאסכמ ואסכ־תא
ךלמה וחתשיו
׃בכשמה־לע 48 ךלמה רמא הככ־םגו
יהלא הוהי ךורב
ןתנ רשא לארשי
יאסכ ־לע בשי םויה
׃תואר יניעו 49 ומקיו ודרחיו
רשא םיארקה־לכ
שיא וכליו והינדאל
׃וכרדל 50 ינפמ ארי והינדאו
ךליו םקיו המלש
תונרקב קזחיו
׃חבזמה 51 רמאל המלשל דגיו
ארי והינדא הנה
הנהו המלש ךלמה־תא
חבזמה תונרקב זחא
םויכ יל־עבשי רמאל
תימי־םא המלש ךלמה
׃ברחב ודבע־תא 52 םא המלש רמאיו
ליח־ןבל היהי
ותרעשמ לפי־אל
הער־םאו הצרא
׃תמו וב ־אצמת 53 המלש ךלמה חלשיו
חבזמה לעמ והדריו
ךלמל וחתשיו אביו
ול ־רמאיו המלש
׃ךתיבל ךל המלש

« Prev 1 Kings 1 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |