« Prev 1 Chronicles 24 Next »

Chapter 24

1 ןרהא ינבלו
ןרהא ינב םתוקלחמ
רזעלא אוהיבאו בדנ
׃רמתיאו 2 אוהיבאו בדנ תמיו
םינבו םהיבא ינפל
ונהכיו םהל ויה־אל
׃רמתיאו רזעלא 3 קודצו דיוד םקלחיו
רזעלא ינב־ןמ
ינב־ןמ ךלמיחאו
םתדקפל רמתיא
׃םתדבעב 4 רזעלא־ינב ואצמיו
םירבגה ישארל םיבר
רמתיא ינב־ןמ
ינבל םוקלחיו
םישאר רזעלא
רשע השש תובא־תיבל
תיבל רמתיא ינבלו
׃הנומש םתובא 5 תולרוגב םוקלחיו
ויה־יכ הלא־םע הלא
ירשו שדק־ירש
רזעלא ינבמ םיהלאה
׃רמתיא ינבבו 6 היעמש םבתכיו
רפוסה לאנתנ־ןב
ךלמה ינפל יולה־ןמ
ןהכה קודצו םירשהו
רתיבא־ןב ךלמיחאו
תובאה ישארו
םיוללו םינהכל
זחא דחא בא־תיב
זחא זחאו רזעלאל
׃רמתיאל 7 ןושארה לרוגה אציו
היעדיל ביריוהיל
׃ינשה 8 ישילשה םרחל
׃יעברה םירעשל 9 ישימחה היכלמל
׃יששה ןמימל 10 היבאל יעבשה ץוקהל
׃ינימשה 11 יעשתה עושיל
׃ירשעה והינכשל 12 רשע יתשע בישילאל
׃רשע םינש םיקיל 13 רשע השלש הפחל
׃רשע העברא באבשיל 14 רשע השמח הגלבל
׃רשע השש רמאל 15 רשע העבש ריזחל
׃רשע הנומש ץצפהל 16 רשע העשת היחתפל
׃םירשעה לאקזחיל 17 םירשעו דחא ןיכיל
םינש לומגל
׃םירשעו 18 השלש והילדל
והיזעמל םירשעו
׃םירשעו העברא 19 םתדבעל םתדקפ הלא
הוהי־תיבל אובל
ןרהא דיב םטפשמכ
והוצ רשאכ םהיבא
׃לארשי יהלא הוהי 20 םירתונה יול ינבלו
לאבוש םרמע ינבל
לאבוש ינבל
׃והידחי 21 ינבל והיבחרל
׃הישי שארה והיבחר 22 ינבל תומלש ירהציל
׃תחי תומלש 23 והירמא והירי ינבו
לאיזחי ינשה
םעמקי ישילשה
׃יעיברה 24 הכימ לאיזע ינב
׃רומש הכימ ינבל 25 הישי הכימ יחא
׃והירכז הישי ינבל 26 ילחמ יררמ ינב
והיזעי ינב ישומו
׃ונב 27 והיזעיל יררמ ינב
רוכזו םהשו ונב
׃ירבעו 28 רזעלא ילחמל
׃םינב ול היה־אלו 29 שיק־ינב שיקל
׃לאמחרי 30 ילחמ ישומ ינבו
הלא תומיריו רדעו
תיבל םיולה ינב
׃םהיתבא 31 םה־םג וליפיו
םהיחא תמעל תולרוג
ינפל ןרהא־ינב
קודצו ךלמה דיוד
ישארו ךלמיחאו
םינהכל תובאה
שארה תובא םיוללו
׃ןטקה ויחא תמעל

« Prev 1 Chronicles 24 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |