« Prev 1 Chronicles 12 Next »

Chapter 12

1 םיאבה הלאו
גלקיצל דיוד־לא
ינפמ רוצע דוע
המהו שיק־ןב לואש
ירזע םירובגב
׃המחלמה 2 םינימימ תשק יקשנ
םינבאב םילאמשמו
יחאמ תשקב םיצחבו
׃ןמינבמ לואש 3 שאויו רזעיחא שארה
יתעבגה העמשה ינב
ינב טלפו לאוזיו
אוהיו הכרבו תומזע
׃יתתנעה 4 ינועבגה היעמשיו
םישלשב רובג
׃םישלשה־לעו 5 לאיזחיו הימריו
דבזויו ןנחויו
׃יתרדגה 6 תומיריו יזועלא
והירמשו הילעבו
׃יפירחה והיטפשו 7 והישיו הנקלא
רזעויו לארזעו
׃םיחרקה םעבשיו 8 הידבזו הלאעויו
םחרי ינב
׃רודגה־ןמ 9 ולדבנ ידגה־ןמו
דצמל דיוד־לא
ליחה ירבג הרבדמ
המחלמל אבצ ישנא
חמרו הנצ יכרע
םהינפ הירא ינפו
םירהה־לע םיאבצכו
׃רהמל 10 הידבע שארה רזע
׃ישלשה באילא ינשה 11 יעיברה הנמשמ
׃ישמחה הימרי 12 לאילא יששה יתע
׃יעבשה 13 ינימשה ןנחוי
׃יעישתה דבזלא 14 ירישעה והימרי
׃רשע יתשע ינבכמ 15 ישאר דג־ינבמ הלא
האמל דחא אבצה
׃ףלאל לודגהו ןטקה 16 ורבע רשא םה הלא
שדחב ןדריה־תא
אלממ אוהו ןושארה
ויתידג־לכ־לע
וחירביו
םיקמעה־לכ־תא
׃ברעמלו חרזמל 17 ינב־ןמ ואביו
הדוהיו ןמינב
׃דיודל דצמל־דע 18 םהינפל דיוד אציו
םהל רמאיו ןעיו
ילא םתאב םולשל־םא
יל־היהי ינרזעל
דחיל בבל םכילע
ירצל ינתומרל־םאו
ארי יפכב סמח אלב
וניתובא יהלא
׃חכויו 19 ישמע־תא השבל חורו
ךל םישולשה שאר
ישי־ןב ךמעו דיוד
ךל םולש םולש
יכ ךרזעל םולשו
םלבקיו ךיהלא ךרזע
ישארב םנתיו דיוד
׃דודגה 20 ולפנ השנממו
ואבב דיוד־לע
לואש־לע םיתשלפ־םע
םרזע אלו המחלמל
והחלש הצעב יכ
רמאל םיתשלפ ינרס
לופי ונישארב
׃לואש וינדא־לא 21 גלקיצ־לא ותכלב
השנממ וילע ולפנ
דבזויו חנדע
לאכימו לאעידיו
אוהילאו דבזויו
םיפלאה ישאר יתלצו
׃השנמל רשא 22 דיוד־םע ורזע המהו
ירובג־יכ דודגה־לע
ויהיו םלכ ליח
׃אבצב םירש 23 םויב םוי־תעל יכ
דיוד־לע ואבי
הנחמל־דע ורזעל
׃םיהלא הנחמכ לודג 24 ישאר ירפסמ הלאו
ואב אבצל ץולחה
הנורבח דיוד־לע
לואש תוכלמ בסהל
׃הוהי יפכ וילא 25 יאשנ הדוהי ינב
תשש חמרו הנצ
תואמ הנומשו םיפלא
׃אבצ יצולח 26 ןועמש ינב־ןמ
אבצל ליח ירובג
׃האמו םיפלא תעבש 27 תעברא יולה ינב־ןמ
׃תואמ ששו םיפלא 28 דיגנה עדיוהיו
תשלש ומעו ןרהאל
׃תואמ עבשו םיפלא 29 רובג רענ קודצו
ויבא־תיבו ליח
׃םינשו םירשע םירש 30 יחא ןמינב ינב־ןמו
םיפלא תשלש לואש
םתיברמ הנה־דעו
תיב תרמשמ םירמש
׃לואש 31 םירפא ינב־ןמו
הנומשו ףלא םירשע
ליח ירובג תואמ
תיבל תומש ישנא
׃םתובא 32 השנמ הטמ יצחמו
רשא ףלא רשע הנומש
אובל תומשב ובקנ
׃דיוד ־תא ךילמהל 33 יעדוי רכששי ינבמו
תעדל םיתעל הניב
לארשי השעי־המ
םיתאמ םהישאר
םהיחא־לכו
׃םהיפ־לע 34 אבצ יאצוי ןולבזמ
המחלמ יכרע
המחלמ ילכ־לכב
רדעלו ףלא םישמח
׃בלו בל־אלב 35 ףלא םירש ילתפנמו
תינחו הנצב םהמעו
׃ףלא העבשו םישלש 36 יכרע ינדה־ןמו
המחלמ
ףלא הנומשו־םירשע
׃תואמ ששו 37 אבצ יאצוי רשאמו
םיעברא המחלמ ךרעל
׃ףלא 38 ןדריל רבעמו
ידגהו ינבוארה־ןמ
לכב השנמ טבש יצחו
האמ המחלמ אבצ ילכ
׃ףלא םירשעו 39 המחלמ ישנא הלא־לכ
בבלב הכרעמ ירדע
הנורבח ואב םלש
דיוד ־תא ךילמהל
םגו לארשי־לכ־לע
בל לארשי תירש־לכ
ךילמהל דחא
׃דיוד־תא 40 דיוד־םע םש־ויהיו
םילכא השולש םימי
וניכה־יכ םיתושו
׃םהיחא םהל 41 םהילא־םיבורקה םגו
ןולבזו רכששי־דע
םחל םיאיבמ ילתפנו
םילמגבו םירומחב
רקבבו םידרפבו
םילבד חמק לכאמ
ןמשו־ןייו םיקומצו
יכ ברל ןאצו רקבו
׃לארשיב החמש

« Prev 1 Chronicles 12 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |