« Prev Zephaniah 3 Next »

Chapter 3

1 הלאגנו הארמ יוה
׃הנויה ריעה 2 אל לוקב העמש אל
הוהיב רסומ החקל
היהלא־לא החטב אל
׃הברק אל 3 תוירא הברקב הירש
יבאז היטפש םיגאש
׃רקבל ומרג אל ברע 4 ישנא םיזחפ היאיבנ
הינהכ תודגב
וסמח שדק־וללח
׃הרות 5 הברקב קידצ הוהי
רקבב הלוע השעי אל
ןתי וטפשמ רקבב
רדענ אל רואל
׃תשב לוע עדוי־אלו 6 ומשנ םיוג יתרכה
יתברחה םתונפ
רבוע ילבמ םתוצוח
־ילבמ םהירע ודצנ
׃בשוי ןיאמ שיא 7 יארית־ךא יתרמא
רסומ יחקת יתוא
לכ הנועמ תרכי־אלו
הילע יתדקפ־רשא
ותיחשה ומיכשה ןכא
׃םתולילע לכ 8 יל־וכח ןכל
םויל הוהי־םאנ
יטפשמ יכ דעל ימוק
יצבקל םיוג ףסאל
םהילע ךפשל תוכלממ
יפא ןורח לכ ימעז
לכאת יתאנק שאב יכ
׃ץראה־לכ 9 ךפהא זא־יכ
הרורב הפש םימע־לא
הוהי םשב םלכ ארקל
׃דחא םכש ודבעל 10 שוכ־ירהנל רבעמ
יצופ־תב ירתע
׃יתחנמ ןולבוי 11 אל אוהה םויב
ךיתלילע לכמ ישובת
זא־יכ יב תעשפ רשא
יזילע ךברקמ ריסא
יפסות־אלו ךתואג
רהב דוע ההבגל
׃ישדק 12 םע ךברקב יתראשהו
םשב וסחו לדו ינע
׃הוהי 13 לארשי תיראש
הלוע ושעי־אל
בזכ ורבדי־אלו
םהיפב אצמי־אלו
המה־יכ תימרת ןושל
ןיאו וצברו וערי
׃דירחמ 14 ועירה ןויצ־תב ינר
יזלעו יחמש לארשי
׃םלשורי תב בל־לכב 15 ךיטפשמ הוהי ריסה
ךלמ ךביא הנפ
ךברקב הוהי לארשי
׃דוע ער יארית־אל 16 רמאי אוהה םויב
יארית־לא םלשוריל
ופרי־לא ןויצ
׃ךידי 17 ךברקב ךיהלא הוהי
שישי עישוי רובג
שירחי החמשב ךילע
ךילע ליגי ותבהאב
׃הנרב 18 יתפסא דעוממ יגונ
הילע תאשמ ויה ךממ
׃הפרח 19 השע יננה
תעב ךינעמ־לכ־תא
יתעשוהו איהה
החדנהו העלצה־תא
הלהתל םיתמשו ץבקא
ץראה־לכב םשלו
׃םתשב 20 איבא איהה תעב
יצבק תעבו םכתא
םכתא ןתא־יכ םכתא
לכב הלהתלו םשל
יבושב ץראה ימע
םכיתובש־תא
׃הוהי רמא םכיניעל

« Prev Zephaniah 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |