« Prev Zechariah 6 Next »

Chapter 6

1 יניע אשאו בשאו
עברא הנהו האראו
ןיבמ תואצי תובכרמ
םירההו םירהה ינש
׃תשחנ ירה 2 הנשארה הבכרמב
םימדא םיסוס
תינשה הבכרמבו
׃םירחש םיסוס 3 תישלשה הבכרמבו
םינבל םיסוס
תיעברה הבכרמבו
םידרב םיסוס
׃םיצמא 4 רמאו ןעאו
יב רבדה ךאלמה־לא
׃ינדא הלא־המ 5 רמאיו ךאלמה ןעיו
תוחר עברא הלא ילא
תואצוי םימשה
ןודא ־לע בציתהמ
׃ץראה־לכ 6 םיסוסה הב־רשא
םיאצי םירחשה
ןופצ ץרא־לא
ואצי םינבלהו
םידרבהו םהירחא־לא
ץרא־לא ואצי
׃ןמיתה 7 ואצי םיצמאהו
תכלל ושקביו
רמאיו ץראב ךלהתהל
ץראב וכלהתה וכל
׃ץראב הנכלהתתו 8 רבדיו יתא קעזיו
האר רמאל ילא
ץרא־לא םיאצויה
־תא וחינה ןופצ
׃ןופצ ץראב יחור 9 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 10 הלוגה תאמ חוקל
היבוט תאמו ידלחמ
תאבו היעדי תאמו
אוהה םויב התא
הישאי תיב תאבו
ואב־רשא הינפצ־ןב
׃לבבמ 11 בהזו־ףסכ תחקלו
תמשו תורטע תישעו
עשוהי שארב
ןהכה קדצוהי־ןב
׃לודגה 12 רמאל וילא תרמאו
תואבצ הוהי רמא הכ
חמצ שיא־הנה רמאל
חמצי ויתחתמו ומש
לכיה־תא הנבו
׃הוהי 13 לכיה־תא הנבי אוהו
דוה אשי־אוהו הוהי
ואסכ־לע לשמו בשיו
ואסכ־לע ןהכ היהו
היהת םולש תצעו
׃םהינש ןיב 14 םלחל היהת תרטעהו
היעדילו היבוטלו
הינפצ־ןב ןחלו
לכיהב ןורכזל
׃הוהי 15 ונבו ואבי םיקוחרו
םתעדיו הוהי לכיהב
תואבצ הוהי־יכ
היהו םכילא ינחלש
ןועמשת עומש־םא
׃םכיהלא הוהי לוקב

« Prev Zechariah 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |