« Prev Zechariah 4 Next »

Chapter 4

1 רבדה ךאלמה בשיו
שיאכ ינריעיו יב
׃ותנשמ רועי־רשא 2 התא המ ילא רמאיו
יתיאר רמאיו האר
בהז תרונמ הנהו
השאר ־לע הלגו הלכ
הילע היתרנ העבשו
תוקצומ העבשו העבש
רשא תורנל
׃השאר־לע 3 הילע םיתיז םינשו
הלגה ןימימ דחא
׃הלאמש־לע דחאו 4 רמאו ןעאו
יב רבדה ךאלמה־לא
׃ינדא הלא־המ רמאל 5 רבדה ךאלמה ןעיו
אולה ילא רמאיו יב
הלא המה־המ תעדי
׃ינדא אל רמאו 6 ילא רמאיו ןעיו
הוהי־רבד הז רמאל
אל רמאל לבברז־לא
יכ חכב אלו ליחב
הוהי רמא יחורב־םא
׃תואבצ 7 לודגה־רה התא־ימ
רשימל לבברז ינפל
ןבאה־תא איצוהו
ןח ןח תואשת השארה
׃הל 8 ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל 9 ודסי לבברז ידי
וידיו הזה תיבה
תעדיו הנעצבת
תואבצ הוהי־יכ
׃םכילא ינחלש 10 םויל זב ימ יכ
וארו וחמשו תונטק
דיב לידבה ןבאה־תא
הלא ־העבש לבברז
המה הוהי יניע
׃ץראה־לכב םיטטושמ 11 וילא רמאו ןעאו
םיתיזה ינש־המ
ןימי־לע הלאה
הרונמה
׃הלואמש־לעו 12 רמאו תינש ןעאו
ילבש יתש־המ וילא
דיב רשא םיתיזה
בהזה תורתנצ ינש
םהילעמ םיקירמה
׃בהזה 13 רמאל ילא רמאיו
הלא־המ תעדי אולה
׃ינדא אל רמאו 14 ינש הלא רמאיו
םידמעה רהציה־ינב
׃ץראה־לכ ןודא־לע

« Prev Zechariah 4 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |