« Prev Song of Solomon 8 Next »

Chapter 8

1 יל חאכ ךנתי ימ
ימא ידש קנוי
ךקשא ץוחב ךאצמא
׃יל וזובי־אל םג 2 ךאיבא ךגהנא
ינדמלת ימא תיב־לא
חקרה ןיימ ךקשא
׃ינמר סיסעמ 3 ישאר תחת ולאמש
׃ינקבחת ונימיו 4 תונב םכתא יתעבשה
וריעת־המ םלשורי
וררעת־המו
דע הבהאה־תא
׃ץפחתש 5 הלע תאז ימ
תקפרתמ רבדמה־ןמ
חופתה תחת הדוד־לע
ךתלבח המש ךיתררוע
הלבח המש ךמא
׃ךתדלי 6 םתוחכ ינמיש
םתוחכ ךבל־לע
הזע־יכ ךעורז־לע
השק הבהא תומכ
היפשר האנק לואשכ
׃היתבהלש שא יפשר 7 ולכוי אל םיבר םימ
הבהאה־תא תובכל
הופטשי אל תורהנו
שיא ןתי־םא
ותיב ןוה־לכ־תא
וזובי זוב הבהאב
׃ול 8 הנטק ונל תוחא
הל ןיא םידשו
ונתחאל השענ־המ
׃הב־רבדיש םויב 9 הנבנ איה המוח־םא
ףסכ תריט הילע
רוצנ איה תלד־םאו
׃זרא חול הילע 10 ידשו המוח ינא
יתייה זא תולדגמכ
תאצומכ ויניעב
׃םולש 11 המלשל היה םרכ
ןתנ ןומה לעבב
םירטנל םרכה־תא
ףלא וירפב אבי שיא
׃ףסכ 12 ינפל ילש ימרכ
המלש ךל ףלאה
םירטנל םיתאמו
׃וירפ־תא 13 םינגב תבשויה
םיבישקמ םירבח
׃יניעימשה ךלוקל 14 ךל־המדו ידוד חרב
רפעל וא יבצל
ירה לע םיליאה
׃םימשב

« Prev Song of Solomon 8 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |