« Prev Song of Solomon 6 Next »

Chapter 6

1 הפיה ךדוד ךלה הנא
הנפ הנא םישנב
׃ךמע ונשקבנו ךדוד 2 ונגל דרי ידוד
םשבה תוגורעל
טקללו םינגב תוערל
׃םינשוש 3 ידודו ידודל ינא
׃םינשושב הערה יל 4 יתיער תא הפי
הואנ הצרתכ
המיא םלשוריכ
׃תולגדנכ 5 ידגנמ ךיניע יבסה
ךרעש ינביהרה םהש
ושלגש םיזעה רדעכ
׃דעלגה־ןמ 6 םילחרה רדעכ ךינש
הצחרה־ןמ ולעש
תומיאתמ םלכש
׃םהב ןיא הלכשו 7 ךתקר ןומרה חלפכ
׃ךתמצל דעבמ 8 תוכלמ המה םישש
םישגליפ םינמשו
׃רפסמ ןיא תומלעו 9 יתנוי איה תחא
המאל איה תחא יתמת
התדלויל איה הרב
הורשאיו תונב הואר
םישגליפו תוכלמ
׃הוללהיו 10 הפקשנה תאז־ימ
הנבלכ הפי רחש־ומכ
המיא המחכ הרב
׃תולגדנכ 11 יתדרי זוגא תנג־לא
לחנה יבאב תוארל
ןפגה החרפה תוארל
׃םינמרה וצנה 12 ישפנ יתעדי אל
תובכרמ ינתמש
׃בידנ־ימע

« Prev Song of Solomon 6 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |