« Prev Song of Solomon 3 Next »

Chapter 3

1 תולילב יבכשמ־לע
הבהאש תא יתשקב
אלו ויתשקב ישפנ
׃ויתאצמ 2 הבבוסאו אנ המוקא
םיקושב ריעב
תא השקבא תובחרבו
ויתשקב ישפנ הבהאש
׃ויתאצמ אלו 3 םירמשה ינואצמ
תא ריעב םיבבסה
׃םתיאר ישפנ הבהאש 4 םהמ יתרבעש טעמכ
תא יתאצמש דע
ויתזחא ישפנ הבהאש
־דע ונפרא אלו
תיב־לא ויתאיבהש
רדח־לאו ימא
׃יתרוה 5 תונב םכתא יתעבשה
וא תואבצב םלשורי
הדשה תוליאב
־םאו וריעת־םא
הבהאה־תא וררועת
׃ץפחתש דע 6 הלע תאז ימ
תורמיתכ רבדמה־ןמ
רומ תרטקמ ןשע
תקבא לכמ הנובלו
׃לכור 7 המלשלש ותטמ הנה
ביבס םירבג םישש
׃לארשי ירבגמ הל 8 ברח יזחא םלכ
שיא המחלמ ידמלמ
דחפמ וכרי־לע וברח
׃תולילב 9 ול השע ןוירפא
יצעמ המלש ךלמה
׃ןונבלה 10 ףסכ השע וידומע
ובכרמ בהז ותדיפר
ףוצר וכות ןמגרא
תונבמ הבהא
׃םלשורי 11 תונב הניארו הניאצ
המלש ךלמב ןויצ
ול־הרטעש הרטעב
ותנתח םויב ומא
׃ובל תחמש םויבו

« Prev Song of Solomon 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |