« Prev Ruth 3 Next »

Chapter 3

1 ימענ הל רמאתו
אלה יתב התומח
רשא חונמ ךל־שקבא
׃ךל־בטיי 2 זעב אלה התעו
תייה רשא ונתעדמ
ויתורענ־תא
הרז אוה־הנה
םירעשה ןרג־תא
׃הלילה 3 תמשו תכסו תצחרו
יתדריו ךילע ךתלמש
יעדות־לא ןרגה
לכאל ותלכ דע שיאל
׃תותשלו 4 תעדיו ובכשב יהיו
רשא םוקמה־תא
תאבו םש־בכשי
ויתלגרמ תילגו
דיגי אוהו יתבכשו
׃ןישעת רשא תא ךל 5 לכ הילא רמאתו
׃השעא ירמאת־רשא 6 שעתו ןרגה דרתו
התוצ־רשא לככ
׃התומח 7 תשיו זעב לכאיו
אביו ובל בטייו
המרעה הצקב בכשל
לגתו טלב אבתו
׃בכשתו ויתלגרמ 8 הלילה יצחב יהיו
תפליו שיאה דרחיו
תבכש השא הנהו
׃ויתלגרמ 9 רמאתו תא־ימ רמאיו
ךתמא תור יכנא
ךפנכ תשרפו
לאג יכ ךתמא־לע
׃התא 10 תא הכורב רמאיו
תבטיה יתב הוהיל
ןורחאה ךדסח
־יתלבל ןושארה־ןמ
םירוחבה ירחא תכל
׃רישע־םאו לד־םא 11 יארית־לא יתב התעו
ירמאת־רשא לכ
עדוי יכ ךל־השעא
תשא יכ ימע רעש־לכ
׃תא ליח 12 יכ םנמא יכ התעו
םגו יכנא לאג םא
׃ינממ בורק לאג שי 13 היהו הלילה יניל
בוט ךלאגי־םא רקבב
ץפחי אל־םאו לאגי
ךיתלאגו ךלאגל
יבכש הוהי־יח יכנא
׃רקבה־דע 14 ותלגרמ בכשתו
םקתו רקבה־דע
שיא ריכי םורטב
־לא רמאיו והער־תא
השאה האב־יכ עדוי
׃ןרגה 15 תחפטמה יבה רמאיו
הב־יזחאו ךילע־רשא
דמיו הב זחאתו
תשיו םירעש־שש
׃ריעה אביו הילע 16 התומח־לא אובתו
יתב תא־ימ רמאתו
רשא־לכ תא הל־דגתו
׃שיאה הל־השע 17 םירעשה־שש רמאתו
יכ יל ןתנ הלאה
םקיר יאובת־לא רמא
׃ךתומח־לא 18 דע יתב יבש רמאתו
לפי ךיא ןיעדת רשא
טקשי אל יכ רבד
הלכ ־םא־יכ שיאה
׃םויה רבדה

« Prev Ruth 3 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |