« Prev Ruth 2 Next »

Chapter 2

1 השיאל עדימ ימענלו
ליח רובג שיא
ךלמילא תחפשממ
׃זעב ומשו 2 היבאומה תור רמאתו
אנ־הכלא ימענ־לא
הטקלאו הדשה
רשא רחא םילבשב
ויניעב ןח־אצמא
׃יתב יכל הל רמאתו 3 טקלתו אובתו ךלתו
םירצקה ירחא הדשב
תקלח הרקמ רקיו
רשא זעבל הדשה
׃ךלמילא תחפשממ 4 תיבמ אב זעב־הנהו
םירצוקל רמאיו םחל
ורמאיו םכמע הוהי
׃הוהי ךכרבי ול 5 ורענל זעב רמאיו
םירצוקה־לע בצנה
׃תאזה הרענה ימל 6 בצנה רענה ןעיו
רמאיו םירצוקה־לע
איה היבאומ הרענ
הדשמ ימענ־םע הבשה
׃באומ 7 אנ־הטקלא רמאתו
םירמעב יתפסאו
םירצוקה ירחא
זאמ דומעתו אובתו
הז התע־דעו רקבה
׃טעמ תיבה התבש 8 תור־לא זעב רמאיו
יתב תעמש אולה
הדשב טקלל יכלת־לא
ירובעת אל םגו רחא
ןיקבדת הכו הזמ
׃יתרענ־םע 9 הדשב ךיניע
תכלהו ןורצקי־רשא
יתיוצ אולה ןהירחא
יתלבל םירענה־תא
תכלהו תמצו ךעגנ
תיתשו םילכה־לא
ןובאשי רשאמ
׃םירענה 10 הינפ־לע לפתו
רמאתו הצרא וחתשתו
יתאצמ עודמ וילא
ינריכהל ךיניעב ןח
׃הירכנ יכנאו 11 הל רמאיו זעב ןעיו
לכ יל דגה דגה
ךתומח־תא תישע־רשא
ךשיא תומ ירחא
ךמאו ךיבא יבזעתו
יכלתו ךתדלומ ץראו
תעדי־אל רשא םע־לא
׃םושלש לומת 12 ךלעפ הוהי םלשי
המלש ךתרכשמ יהתו
יהלא הוהי םעמ
תאב־רשא לארשי
׃ויפנכ־תחת תוסחל 13 ןח־אצמא רמאתו
יכ ינדא ךיניעב
תרבד יכו ינתמחנ
יכנאו ךתחפש בל־לע
תחאכ היהא אל
׃ךיתחפש 14 תעל זעב הל רמאיו
םלה ישג לכאה
םחלה־ןמ תלכאו
ץמחב ךתפ תלבטו
םירצוקה דצמ בשתו
ילק הל־טבציו
׃רתתו עבשתו לכאתו 15 וציו טקלל םקתו
רמאל וירענ־תא זעב
םירמעה ןיב םג
׃הומילכת אלו טקלת 16 הל ולשת־לש םגו
םתבזעו םיתבצה־ןמ
אלו הטקלו
׃הב־ורעגת 17 הדשב טקלתו
תא טבחתו ברעה־דע
יהיו הטקל־רשא
׃םירעש הפיאכ 18 ריעה אובתו אשתו
תא התומח ארתו
אצותו הטקל־רשא
־רשא תא הל־ןתתו
׃העבשמ הרתוה 19 התומח הל רמאתו
םויה תטקל הפיא
יהי תישע הנאו
דגתו ךורב ךריכמ
תא התומחל
ומע התשע־רשא
רשא שיאה םש רמאתו
םויה ומע יתישע
׃זעב 20 התלכל ימענ רמאתו
הוהיל אוה ךורב
ודסח בזע־אל רשא
־תאו םייחה־תא
הל רמאתו םיתמה
ונל בורק ימענ
׃אוה ונלאגמ שיאה 21 היבאומה תור רמאתו
ילא רמא־יכ םג
יל־רשא םירענה־םע
ולכ־םא דע ןיקבדת
ריצקה־לכ תא
׃יל־רשא 22 תור־לא ימענ רמאתו
יכ יתב בוט התלכ
ויתורענ־םע יאצת
ךב ־ועגפי אלו
׃רחא הדשב 23 זעב תורענב קבדתו
תולכ־דע טקלל
ריצקו םירעשה־ריצק
בשתו םיטחה
׃התומח־תא

« Prev Ruth 2 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |