« Prev Ruth 1 Next »

Chapter 1

1 טפש ימיב יהיו
בער יהיו םיטפשה
שיא ךליו ץראב
הדוהי םחל תיבמ
באומ ידשב רוגל
ינשו ותשאו אוה
׃וינב 2 ךלמילא שיאה םשו
םשו ימענ ותשא םשו
ןולחמ וינב־ינש
םיתרפא ןוילכו
הדוהי םחל תיבמ
באומ־ידש ואביו
׃םש־ויהיו 3 שיא ךלמילא תמיו
איה ראשתו ימענ
׃הינב ינשו 4 םישנ םהל ואשיו
תחאה םש תויבאמ
תינשה םשו הפרע
רשעכ םש ובשיו תור
׃םינש 5 םהינש־םג ותומיו
ןוילכו ןולחמ
ינשמ השאה ראשתו
׃השיאמו הידלי 6 היתלכו איה םקתו
יכ באומ ידשמ בשתו
באומ הדשב העמש
הוהי דקפ־יכ
םהל תתל ומע־תא
׃םחל 7 רשא םוקמה־ןמ אצתו
יתשו המש־התיה
הנכלתו המע היתלכ
ץרא ־לא בושל ךרדב
׃הדוהי 8 יתשל ימענ רמאתו
הנבש הנכל היתלכ
השעי המא תיבל השא
דסח םכמע הוהי
םתישע רשאכ
׃ידמעו םיתמה־םע 9 םכל הוהי ןתי
השא החונמ ןאצמו
ןהל קשתו השיא תיב
ןלוק הנאשתו
׃הניכבתו 10 ךתא־יכ הל־הנרמאתו
׃ךמעל בושנ 11 הנבש ימענ רמאתו
הנכלת המל יתנב
םינב יל־דועה ימע
םכל ויהו יעמב
׃םישנאל 12 יכ ןכל יתנב הנבש
שיאל תויהמ יתנקז
יל־שי יתרמא יכ
יתייה םג הוקת
םגו שיאל הלילה
׃םינב יתדלי 13 דע הנרבשת ןהלה
ןהלה ולדגי רשא
תויה יתלבל הנגעת
יתנב לא שיאל
םכמ דאמ יל־רמ־יכ
יב האצי־יכ
׃הוהי־די 14 ןלוק הנשתו
קשתו דוע הניכבתו
תורו התומחל הפרע
׃הב הקבד 15 הבש הנה רמאתו
המע־לא ךתמבי
יבוש היהלא־לאו
׃ךתמבי ירחא 16 תור רמאתו
ךבזעל יב־יעגפת־לא
יכ ךירחאמ בושל
ךלא יכלת רשא־לא
ןילא ינילת רשאבו
ךיהלאו ימע ךמע
׃יהלא 17 תומא יתומת רשאב
השעי הכ רבקא םשו
ףיסי הכו יל הוהי
דירפי תומה יכ
׃ךניבו יניב 18 תצמאתמ־יכ ארתו
התא תכלל איה
׃הילא רבדל לדחתו 19 םהיתש הנכלתו
םחל תיב הנאב־דע
תיב הנאבכ יהיו
ריעה־לכ םהתו םחל
הנרמאתו ןהילע
׃ימענ תאזה 20 ןהילא רמאתו
ימענ יל הנארקת־לא
ארמ יל ןארק
יל ידש רמה־יכ
׃דאמ 21 יתכלה האלמ ינא
הוהי ינבישה םקירו
יל הנארקת המל
יב הנע הוהיו ימענ
׃יל ערה ידשו 22 תורו ימענ בשתו
המע התלכ היבאומה
באומ ידשמ הבשה
םחל תיב ואב המהו
׃םירעש ריצק תלחתב

« Prev Ruth 1 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |