« Prev Psalm 84 Next »

Chapter 84

1 תיתגה־לע חצנמל
׃רומזמ חרק־ינבל 2 תודידי־המ
הוהי ךיתונכשמ
׃תואבצ 3 התלכ־םגו הפסכנ
הוהי תורצחל ישפנ
וננרי ירשבו יבל
׃יח־לא לא 4 תיב האצמ רופצ־םג
הל ןק רורדו
היחרפא התש־רשא
הוהי ךיתוחבזמ־תא
׃יהלאו יכלמ תואבצ 5 ךתיב יבשוי ירשא
׃הלס ךוללהי דוע 6 ול־זוע םדא ירשא
׃םבבלב תולסמ ךב 7 אכבה קמעב ירבע
והותישי ןיעמ
הטעי תוכרב־םג
׃הרומ 8 ליח־לא ליחמ וכלי
םיהלא־לא הארי
׃ןויצב 9 תואבצ םיהלא הוהי
הניזאה יתלפת העמש
׃הלס בקעי יהלא 10 םיהלא האר וננגמ
׃ךחישמ ינפ טבהו 11 ךירצחב םוי־בוט יכ
ףפותסה יתרחב ףלאמ
רודמ יהלא תיבב
׃עשר ־ילהאב 12 הוהי ןגמו שמש יכ
דובכו ןח םיהלא
אל הוהי ןתי
םיכלהל בוט־ענמי
׃םימתב 13 ירשא תואבצ הוהי
׃ךב חטב םדא

« Prev Psalm 84 Next »
Please login or register to save highlights and make annotations
Corrections disabled for this book
Proofing disabled for this book
Printer-friendly version

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |