« Prev Psalm 80 Next »

Chapter 80

1 םינשש־לא חצנמל
׃רומזמ ףסאל תודע 2 הניזאה לארשי הער
בשי ףסוי ןאצכ גהנ
׃העיפוה םיבורכה 3 ןמינבו םירפא ינפל
הררוע השנמו
הכלו ךתרובג־תא
׃ונל התעשיל 4 ראהו ונבישה םיהלא
׃העשונו ךינפ 5 תואבצ םיהלא הוהי
תלפתב תנשע יתמ־דע
׃ךמע 6 העמד םחל םתלכאה
תועמדב ומקשתו
׃שילש 7 ןודמ ונמישת
וניביאו ונינכשל
׃ומל־וגעלי 8 תואבצ םיהלא
ךינפ ראהו ונבישה
׃העשונו 9 עיסת םירצממ ןפג
׃העטתו םיוג שרגת 10 שרשתו הינפל תינפ
׃ץרא־אלמתו הישרש 11 הלצ םירה וסכ
׃לא־יזרא היפנעו 12 םי־דע הריצק חלשת
׃היתוקנוי רהנ־לאו 13 הירדג תצרפ המל
ירבע־לכ הוראו
׃ךרד 14 רעימ ריזח הנמסרכי
׃הנערי ידש זיזו 15 תואבצ םיהלא
םימשמ טבה אנ־בוש
ןפג דקפו הארו
׃תאז 16 העטנ־רשא הנכו
ןב־לעו ךנימי
׃ךל התצמא 17 החוסכ שאב הפרש
׃ודבאי ךינפ תרעגמ 18 שיא־לע ךדי־יהת
םדא־ןב־לע ךנימי
׃ךל תצמא 19 ךממ גוסנ־אלו
׃ארקנ ךמשבו וניחת 20 תואבצ םיהלא הוהי
ךינפ ראה ונבישה
׃העשונו

« Prev Psalm 80 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |