« Prev Psalm 78 Next »

Chapter 78

1 הניזאה ףסאל ליכשמ
וטה יתרות ימע
׃יפ־ירמאל םכנזא 2 יפ לשמב החתפא
תודיח העיבא
׃םדק־ינמ 3 םעדנו ונעמש רשא
וניתובאו
׃ונל־ורפס 4 םהינבמ דחכנ אל
םירפסמ ןורחא רודל
וזוזעו הוהי תולהת
רשא ויתואלפנו
׃השע 5 בקעיב תודע םקיו
לארשיב םש הרותו
הוצ רשא
וניתובא־תא
׃םהינבל םעידוהל 6 רוד ועדי ןעמל
ודלוי םינב ןורחא
ורפסיו ומקי
׃םהינבל 7 םיהלאב ומישיו
וחכשי אלו םלסכ
ויתוצמו לא־יללעמ
׃ורצני 8 םתובאכ ויהי אלו
רוד הרמו ררוס רוד
ובל ןיכה־אל
לא־תא הנמאנ־אלו
׃וחור 9 יקשונ םירפא־ינב
וכפה תשק־ימור
׃ברק םויב 10 תירב ורמש אל
ותרותבו םיהלא
׃תכלל ונאמ 11 ויתולילע וחכשיו
רשא ויתואלפנו
׃םארה 12 אלפ השע םתובא דגנ
םירצמ ץראב
׃ןעצ־הדש 13 םריבעיו םי עקב
׃דנ־ומכ םימ־בציו 14 םמוי ןנעב םחניו
רואב הלילה־לכו
׃שא 15 רבדמב םירצ עקבי
׃הבר תומהתכ קשיו 16 עלסמ םילזונ אצויו
׃םימ תורהנכ דרויו 17 דוע ופיסויו
תורמל ול־אטחל
׃היצב ןוילע 18 םבבלב לא־וסניו
׃םשפנל לכא־לאשל 19 םיהלאב ורבדיו
לא לכויה ורמא
׃רבדמב ןחלש ךרעל 20 ובוזיו רוצ־הכה ןה
ופטשי םילחנו םימ
תת לכוי םחל־םגה
׃ומעל ראש ןיכי־םא 21 הוהי עמש ןכל
הקשנ שאו רבעתיו
הלע ףא־םגו בקעיב
׃לארשיב 22 ונימאה אל יכ
וחטב אלו םיהלאב
׃ותעושיב 23 לעממ םיקחש וציו
׃חתפ םימש יתלדו 24 ןמ םהילע רטמיו
םימש־ןגדו לכאל
׃ומל ןתנ 25 לכא םיריבא םחל
םהל חלש הדיצ שיא
׃עבשל 26 םימשב םידק עסי
׃ןמית וזעב גהניו 27 רפעכ םהילע רטמיו
םימי לוחכו ראש
׃ףנכ ףוע 28 והנחמ ברקב לפיו
׃ויתנכשמל ביבס 29 דאמ ועבשיו ולכאיו
׃םהל אבי םתואתו 30 דוע םתואתמ ורז־אל
׃םהיפב םלכא 31 םהב הלע םיהלא ףאו
םהינמשמב גרהיו
לארשי ירוחבו
׃עירכה 32 דוע־ואטח תאז־לכב
ונימאה־אלו
׃ויתואלפנב 33 םהימי לבהב־לכיו
׃הלהבב םתונשו 34 והושרדו םגרה־םא
׃לא־ורחשו ובשו 35 םיהלא־יכ ורכזיו
ןוילע לאו םרוצ
׃םלאג 36 םהיפב והותפיו
׃ול־ובזכי םנושלבו 37 ומע ןוכנ־אל םבלו
׃ותירבב ונמאנ אלו 38 רפכי םוחר אוהו
תיחשי־אלו ןוע
ופא בישהל הברהו
־לכ ריעי־אלו
׃ותמח 39 המה רשב־יכ רכזיו
אלו ךלוה חור
׃בושי 40 רבדמב והורמי המכ
׃ןומישיב והוביצעי 41 לא וסניו ובושיו
׃וותה לארשי שודקו 42 ודי־תא ורכז־אל
םדפ־רשא םוי
׃רצ־ינמ 43 םירצמב םש־רשא
ויתפומו ויתותא
׃ןעצ־הדשב 44 םהיראי םדל ךפהיו
םהילזנו
׃ןויתשי־לב 45 ברע םהב חלשי
עדרפצו םלכאיו
׃םתיחשתו 46 םלובי ליסחל ןתיו
׃הבראל םעיגיו 47 םנפג דרבב גרהי
׃למנחב םתומקשו 48 םריעב דרבל רגסיו
׃םיפשרל םהינקמו 49 ופא ןורח םב־חלשי
הרצו םעזו הרבע
׃םיער יכאלמ תחלשמ 50 ופאל ביתנ סלפי
םשפנ תוממ ךשח־אל
׃ריגסה רבדל םתיחו 51 רוכב־לכ ךיו
תישאר םירצמב
׃םח־ילהאב םינוא 52 ומע ןאצכ עסיו
רדעכ םגהניו
׃רבדמב 53 אלו חטבל םחניו
םהיביוא־תאו ודחפ
׃םיה הסכ 54 לובג־לא םאיביו
התנק הז־רה ושדק
׃ונימי 55 םיוג םהינפמ שרגיו
הלחנ לבחב םליפיו
םהילהאב ןכשיו
׃לארשי יטבש 56 ורמיו וסניו
ןוילע םיהלא־תא
׃ורמש אל ויתודעו 57 ודגביו וגסיו
תשקכ וכפהנ םתובאכ
׃הימר 58 םתומבב והוסיעכיו
םהיליספבו
׃והואינקי 59 רבעתיו םיהלא עמש
׃לארשיב דאמ סאמיו 60 להא ולש ןכשמ שטיו
׃םדאב ןכש 61 וזע יבשל ןתיו
׃רצ־דיב ותראפתו 62 ומע ברחל רגסיו
׃רבעתה ותלחנבו 63 שא־הלכא וירוחב
אל ויתלותבו
׃וללוה 64 ולפנ ברחב וינהכ
אל ויתנמלאו
׃הניכבת 65 ינדא ןשיכ ץקיו
ןנורתמ רובגכ
׃ןיימ 66 רוחא וירצ־ךיו
ןתנ םלוע תפרח
׃ומל 67 ףסוי להאב סאמיו
אל םירפא טבשבו
׃רחב 68 טבש־תא רחביו
ןויצ רה־תא הדוהי
׃בהא רשא 69 םימר־ומכ ןביו
הדסי ץראכ ושדקמ
׃םלועל 70 ודבע דודב רחביו
תאלכממ והחקיו
׃ןאצ 71 ואיבה תולע רחאמ
ומע בקעיב תוערל
׃ותלחנ לארשיבו 72 ובבל םתכ םעריו
ויפכ תונובתבו
׃םחני

« Prev Psalm 78 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |