« Prev Psalm 71 Next »

Chapter 71

1 יתיסח הוהי־ךב
׃םלועל השובא־לא 2 ינליצת ךתקדצב
ילא־הטה ינטלפתו
׃ינעישוהו ךנזא 3 ןועמ רוצל יל היה
תיוצ דימת אובל
יעלס־יכ ינעישוהל
׃התא יתדוצמו 4 דימ ינטלפ יהלא
לועמ ףכמ עשר
׃ץמוחו 5 ינדא יתוקת התא־יכ
יחטבמ הוהי
׃ירוענמ 6 ןטבמ יתכמסנ ךילע
יזוג התא ימא יעממ
׃דימת יתלהת ךב 7 םיברל יתייה תפומכ
׃זע־יסחמ התאו 8 ךתלהת יפ אלמי
׃ךתראפת םויה־לכ 9 תעל ינכילשת־לא
יחכ תולככ הנקז
׃ינבזעת־לא 10 יל יביוא ורמא־יכ
וצעונ ישפנ ירמשו
׃ודחי 11 ובזע םיהלא רמאל
והושפתו ופדר
׃ליצמ ןיא־יכ 12 קחרת־לא םיהלא
יתרזעל יהלא ינממ
׃השיח 13 ינטש ולכי ושבי
הפרח וטעי ישפנ
׃יתער ישקבמ המלכו 14 לחיא דימת ינאו
יתפסוהו
׃ךתלהת־לכ־לע 15 ךתקדצ רפסי יפ
יכ ךתעושת םויה־לכ
׃תורפס יתעדי אל 16 ינדא תורבגב אובא
ךתקדצ ריכזא הוהי
׃ךדבל 17 ינתדמל םיהלא
הנה־דעו ירוענמ
׃ךיתואלפנ דיגא 18 הבישו הנקז־דע םגו
ינבזעת־לא םיהלא
ךעורז דיגא־דע
אובי ־לכל רודל
׃ךתרובג 19 םיהלא ךתקדצו
תישע־רשא םורמ־דע
ימ םיהלא תולדג
׃ךומכ 20 תורצ ונתיארה רשא
בושת תוערו תובר
תומהתמו ונייחת
׃ינלעת בושת ץראה 21 בסתו יתלדג ברת
׃ינמחנת 22 ךדוא ינא־םג
ךתמא לבנ־ילכב
ךל הרמזא יהלא
׃לארשי שודק רונכב 23 יכ יתפש הננרת
ישפנו ךל־הרמזא
׃תידפ רשא 24 םויה־לכ ינושל־םג
ושב־יכ ךתקדצ הגהת
ישקבמ ורפח־יכ
׃יתער

« Prev Psalm 71 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |