« Prev Psalm 50 Next »

Chapter 50

1 לא ףסאל רומזמ
רבד הוהי םיהלא
ץרא־ארקיו
שמש־חרזממ
׃ואבמ־דע 2 יפי־ללכמ ןויצמ
׃עיפוה םיהלא 3 וניהלא אבי
וינפל־שא שרחי־לאו
ויביבסו לכאת
׃דאמ הרעשנ 4 לעמ םימשה־לא ארקי
ןידל ץראה־לאו
׃ומע 5 ידיסח יל־ופסא
יתירב יתרכ
׃חבז־ילע 6 וקדצ םימש ודיגיו
אוה טפש םיהלא־יכ
׃הלס 7 הרבדאו ימע העמש
ךב הדיעאו לארשי
׃יכנא ךיהלא םיהלא 8 ךיחבז־לע אל
ךיתלועו ךחיכוא
׃דימת ידגנל 9 רפ ךתיבמ חקא־אל
׃םידותע ךיתאלכממ 10 רעי־ותיח־לכ יל־יכ
׃ףלא־יררהב תומהב 11 םירה ףוע־לכ יתעדי
׃ידמע ידש זיזו 12 ךל רמא־אל בערא־םא
׃האלמו לבת יל־יכ 13 םיריבא רשב לכואה
׃התשא םידותע םדו 14 הדות םיהלאל חבז
ןוילעל םלשו
׃ךירדנ 15 הרצ םויב ינארקו
׃ינדבכתו ךצלחא 16 םיהלא רמא עשרלו
יקח רפסל ךל־המ
יתירב אשתו
׃ךיפ־ילע 17 רסומ תאנש התאו
׃ךירחא ירבד ךלשתו 18 ץרתו בנג תיאר־םא
םיפאנמ םעו ומע
׃ךקלח 19 הערב תחלש ךיפ
דימצת ךנושלו
׃המרמ 20 רבדת ךיחאב בשת
׃יפד־ןתת ךמא־ןבב 21 יתשרחהו תישע הלא
היהא־תויה תימד
ךחיכוא ךומכ
׃ךיניעל הכרעאו 22 יחכש תאז אנ־וניב
ןיאו ףרטא־ןפ הולא
׃ליצמ 23 יננדבכי הדות חבז
ונארא ךרד םשו
׃םיהלא עשיב

« Prev Psalm 50 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |