« Prev Psalm 34 Next »

Chapter 34

1 ותונשב דודל
ינפל ומעט־תא
והשרגיו ךלמיבא
׃ךליו 2 הוהי־תא הכרבא
ותלהת דימת תע־לכב
׃יפב 3 ישפנ ללהתת הוהיב
םיונע ועמשי
׃וחמשיו 4 יתא הוהיל ולדג
׃ודחי ומש הממורנו 5 הוהי־תא יתשרד
יננעו
יתורוגמ־לכמו
׃ינליצה 6 ורהנו וילא וטיבה
׃ורפחי־לא םהינפו 7 הוהיו ארק ינע הז
ויתורצ־לכמו עמש
׃ועישוה 8 הוהי־ךאלמ הנח
ויאריל ביבס
׃םצלחיו 9 בוט־יכ וארו ומעט
רבגה ירשא הוהי
׃וב־הסחי 10 הוהי־תא וארי
ןיא־יכ וישדק
׃ויאריל רוסחמ 11 ובערו ושר םיריפכ
הוהי ישרדו
׃בוט־לכ ורסחי־אל 12 יל־ועמש םינב־וכל
׃םכדמלא הוהי תארי 13 םייח ץפחה שיאה־ימ
תוארל םימי בהא
׃בוט 14 ערמ ךנושל רצנ
׃המרמ רבדמ ךיתפשו 15 בוט־השעו ערמ רוס
׃והפדרו םולש שקב 16 הוהי יניע
וינזאו םיקידצ־לא
׃םתעוש־לא 17 ער ישעב הוהי ינפ
׃םרכז ץראמ תירכהל 18 עמש הוהיו וקעצ
׃םליצה םתורצ־לכמו 19 הוהי בורק
בל־ירבשנל
חור־יאכד־תאו
׃עישוי 20 קידצ תוער תובר
ונליצי םלכמו
׃הוהי 21 ויתומצע־לכ רמש
אל הנהמ תחא
׃הרבשנ 22 הער עשר תתומת
׃ומשאי קידצ יאנשו 23 שפנ הוהי הדופ
ומשאי אלו וידבע
׃וב םיסחה־לכ

« Prev Psalm 34 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |