« Prev Psalm 30 Next »

Chapter 30

1 תכנח־ריש רומזמ
׃דודל תיבה 2 יכ הוהי ךממורא
תחמש־אלו ינתילד
׃יל יביא 3 יתעוש יהלא הוהי
׃ינאפרתו ךילא 4 תילעה הוהי
ישפנ לואש־ןמ
ינתייח
׃רוב־ידרוימ 5 וידיסח הוהיל ורמז
׃ושדק רכזל ודוהו 6 םייח ופאב עגר יכ
ןילי ברעב ונוצרב
׃הנר רקבלו יכב 7 יולשב יתרמא ינאו
׃םלועל טומא־לב 8 ךנוצרב הוהי
זע יררהל התדמעה
יתייה ךינפ תרתסה
׃להבנ 9 ארקא הוהי ךילא
׃ןנחתא ינדא־לאו 10 יתדרב ימדב עצב־המ
רפע ךדויה תחש־לא
׃ךתמא דיגיה 11 יננחו הוהי־עמש
׃יל רזע־היה הוהי 12 לוחמל ידפסמ תכפה
יקש תחתפ יל
׃החמש ינרזאתו 13 דובכ ךרמזי ןעמל
יהלא הוהי םדי אלו
׃ךדוא םלועל

« Prev Psalm 30 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |