« Prev Psalm 27 Next »

Chapter 27

1 ירוא הוהי דודל
אריא יממ יעשיו
יממ ייח־זועמ הוהי
׃דחפא 2 םיערמ ילע ברקב
ירצ ירשב־תא לכאל
ולשכ המה יל יביאו
׃ולפנו 3 הנחמ ילע הנחת־םא
יבל אריי־אל
המחלמ ילע םוקת־םא
׃חטוב ינא תאזב 4 יתלאש תחא
התוא הוהי־תאמ
יתבש שקבא
ימי־לכ הוהי־תיבב
תוזחל ייח
רקבלו הוהי־םענב
׃ולכיהב 5 הכסב יננפצי יכ
ינרתסי הער םויב
רוצב ולהא רתסב
׃ינממורי 6 לע ישאר םורי התעו
יתוביבס יביא
יחבז ולהאב החבזאו
הרישא העורת
׃הוהיל הרמזאו 7 ילוק הוהי־עמש
׃יננעו יננחו ארקא 8 ושקב יבל רמא ךל
הוהי ךינפ־תא ינפ
׃שקבא 9 ינממ ךינפ רתסת־לא
ךדבע ףאב־טת־לא
תייה יתרזע
־לאו ינשטת־לא
׃יעשי יהלא ינבזעת 10 ימאו יבא־יכ
הוהיו ינובזע
׃ינפסאי 11 ךכרד הוהי ינרוה
רושימ חראב ינחנו
׃יררוש ןעמל 12 ירצ שפנב יננתת־לא
רקש־ידע יב־ומק יכ
׃סמח חפיו 13 תוארל יתנמאה אלול
ץראב הוהי־בוטב
׃םייח 14 קזח הוהי־לא הוק
הוקו ךבל ץמאיו
׃הוהי־לא

« Prev Psalm 27 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |