« Prev Psalm 143 Next »

Chapter 143

1 הוהי דודל רומזמ
הניזאה יתלפת עמש
ךתנמאב ינונחת־לא
׃ךתקדצב יננע 2 טפשמב אובת־לאו
יכ ךדבע־תא
ךינפל קדצי־אל
׃יח־לכ 3 ישפנ ביוא ףדר יכ
יתיח ץראל אכד
םיכשחמב ינבישוה
׃םלוע יתמכ 4 יחור ילע ףטעתתו
׃יבל םמותשי יכותב 5 םדקמ םימי יתרכז
ךלעפ־לכב יתיגה
׃חחושא ךידי השעמב 6 ךילא ידי יתשרפ
ךל הפיע־ץראכ ישפנ
׃הלס 7 הוהי יננע רהמ
רתסת־לא יחור התלכ
יתלשמנו ינממ ךינפ
׃רוב ידרי־םע 8 ךדסח רקבב ינעימשה
יתחטב ךב־יכ
וז־ךרד ינעידוה
יתאשנ ךילא־יכ ךלא
׃ישפנ 9 הוהי יביאמ ינליצה
׃יתסכ ךילא 10 ךנוצר תושעל ינדמל
ךחור יהולא התא־יכ
ץראב ינחנת הבוט
׃רושימ 11 הוהי ךמש־ןעמל
ךתקדצב יניחת
׃ישפנ הרצמ איצות 12 יביא תימצת ךדסחבו
יררצ־לכ תדבאהו
׃ךדבע ינא יכ ישפנ

« Prev Psalm 143 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |