« Prev Psalm 135 Next »

Chapter 135

1 וללה הי וללה
וללה הוהי םש־תא
׃הוהי ידבע 2 הוהי תיבב םידמעש
תיב תורצחב
׃וניהלא 3 בוט־יכ הי־וללה
יכ ומשל ורמז הוהי
׃םיענ 4 הי ול רחב בקעי־יכ
׃ותלגסל לארשי 5 יתעדי ינא יכ
הוהי לודג־יכ
ונינדאו
׃םיהלא־לכמ 6 הוהי ץפח־רשא לכ
ץראבו םימשב השע
׃תומוהת־לכו םימיב 7 הצקמ םיאשנ הלעמ
רטמל םיקרב ץראה
חור־אצומ השע
׃ויתורצואמ 8 םירצמ ירוכב הכהש
׃המהב־דע םדאמ 9 םיתפמו תותא חלש
םירצמ יככותב
׃וידבע־לכבו הערפב 10 םיבר םיוג הכהש
םיכלמ גרהו
׃םימוצע 11 ירמאה ךלמ ןוחיסל
ןשבה ךלמ גועלו
׃ןענכ תוכלממ לכלו 12 הלחנ םצרא ןתנו
׃ומע לארשיל הלחנ 13 םלועל ךמש הוהי
ךרכז הוהי
׃רדו־רדל 14 ומע הוהי ןידי־יכ
׃םחנתי וידבע־לעו 15 ףסכ םיוגה יבצע
ידי השעמ בהזו
׃םדא 16 ורבדי אלו םהל־הפ
אלו םהל םיניע
׃וארי 17 אלו םהל םינזא
ףא וניזאי
׃םהיפב חור־שי־ןיא 18 םהישע ויהי םהומכ
׃םהב חטב־רשא לכ 19 וכרב לארשי תיב
ןרהא תיב הוהי־תא
׃הוהי־תא וכרב 20 וכרב יולה תיב
הוהי יארי הוהי־תא
׃הוהי־תא וכרב 21 ןויצמ הוהי ךורב
םלשורי ןכש
׃הי־וללה

« Prev Psalm 135 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |