« Prev Psalm 113 Next »

Chapter 113

1 ידבע וללה הי וללה
םש־תא וללה הוהי
׃הוהי 2 ךרבמ הוהי םש יהי
׃םלוע־דעו התעמ 3 שמש־חרזממ
םש ללהמ ואובמ־דע
׃הוהי 4 םיוג־לכ־לע םר
םימשה לע הוהי
׃ודובכ 5 וניהלא הוהיכ ימ
׃תבשל יהיבגמה 6 תוארל יליפשמה
׃ץראבו םימשב 7 לד רפעמ ימיקמ
׃ןויבא םירי תפשאמ 8 םיבידנ־םע יבישוהל
׃ומע יבידנ םע 9 תיבה תרקע יבישומ
החמש םינבה־םא
׃הי־וללה

« Prev Psalm 113 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |