« Prev Psalm 104 Next »

Chapter 104

1 הוהי־תא ישפנ יכרב
תלדג יהלא הוהי
רדהו דוה דאמ
׃תשבל 2 המלשכ רוא־הטע
׃העיריכ םימש הטונ 3 םימב הרקמה
םיבע־םשה ויתוילע
ךלהמה ובוכר
׃חור־יפנכ־לע 4 תוחור ויכאלמ השע
׃טהל שא ויתרשמ 5 הינוכמ־לע ץרא־דסי
׃דעו םלוע טומת־לב 6 ותיסכ שובלכ םוהת
םירה־לע
׃םימ־ודמעי 7 ןוסוני ךתרעג־ןמ
ךמער לוק־ןמ
׃ןוזפחי 8 ודרי םירה ולעי
הז םוקמ־לא תועקב
׃םהל תדסי 9 תמש־לובג
ןורבעי־לב
תוסכל ןובושי־לב
׃ץראה 10 םיניעמ חלשמה
םירה ןיב םילחנב
׃ןוכלהי 11 ידש ותיח־לכ וקשי
׃םאמצ םיארפ ורבשי 12 םימשה־ףוע םהילע
םיאפע ןיבמ ןוכשי
׃לוק־ונתי 13 םירה הקשמ
ירפמ ויתוילעמ
׃ץראה עבשת ךישעמ 14 המהבל ריצח חימצמ
םדאה תדבעל בשעו
םחל איצוהל
׃ץראה־ןמ 15 חמשי ןייו
ליהצהל שונא־בבל
םחלו ןמשמ םינפ
׃דעסי שונא־בבל 16 הוהי יצע ועבשי
רשא ןונבל יזרא
׃עטנ 17 םירפצ םש־רשא
הדיסח וננקי
׃התיב םישורב 18 םיהבגה םירה
הסחמ םיעלס םילעיל
׃םינפשל 19 םידעומל חרי השע
׃ואובמ עדי שמש 20 הליל יהיו ךשח־תשת
שמרת־וב
׃רעי־ותיח־לכ 21 םיגאש םיריפכה
לאמ שקבלו ףרטל
׃םלכא 22 ןופסאי שמשה חרזת
םתנועמ־לאו
׃ןוצברי 23 ולעפל םדא אצי
׃ברע־ידע ותדבעלו 24 הוהי ךישעמ ובר־המ
תישע המכחב םלכ
׃ךנינק ץראה האלמ 25 בחרו לודג םיה הז
ןיאו שמר־םש םידי
תונטק תויח רפסמ
׃תולדג־םע 26 ןוכלהי תוינא םש
תרצי־הז ןתיול
׃וב־קחשל 27 ןורבשי ךילא םלכ
׃ותעב םלכא תתל 28 ןוטקלי םהל ןתת
ןועבשי ךדי חתפת
׃בוט 29 ןולהבי ךינפ ריתסת
ןועוגי םחור ףסת
׃ןובושי םרפע־לאו 30 ןוארבי ךחור חלשת
׃המדא ינפ שדחתו 31 הוהי דובכ יהי
הוהי חמשי םלועל
׃וישעמב 32 דערתו ץראל טיבמה
׃ונשעיו םירהב עגי 33 ייחב הוהיל הרישא
יהלאל הרמזא
׃ידועב 34 יחיש וילע ברעי
׃הוהיב חמשא יכנא 35 םיאטח ומתי
םיעשרו ץראה־ןמ
יכרב םניא דוע
הוהי־תא ישפנ
׃הי ־וללה

« Prev Psalm 104 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |