« Prev Psalm 102 Next »

Chapter 102

1 ףטעי־יכ ינעל הלפת
ךפשי הוהי ינפלו
׃וחיש 2 יתלפת העמש הוהי
׃אובת ךילא יתעושו 3 ינממ ךינפ רתסת־לא
יל רצ םויב
םויב ךנזא ילא־הטה
׃יננע רהמ ארקא 4 ימי ןשעב ולכ־יכ
דק־ומכ יתומצעו
׃ורחנ 5 שביו בשעכ־הכוה
לכאמ יתחכש־יכ יבל
׃ימחל 6 הקבד יתחנא לוקמ
׃ירשבל ימצע 7 רבדמ תאקל יתימד
׃תוברח סוככ יתייה 8 רופצכ היהאו יתדקש
׃גג־לע דדוב 9 ינופרח םויה־לכ
יב יללוהמ יביוא
׃ועבשנ 10 יתלכא םחלכ רפא־יכ
׃יתכסמ יכבב יוקשו 11 ךפצקו ךמעז־ינפמ
ינתאשנ יכ
׃ינכילשתו 12 ינאו יוטנ לצכ ימי
׃שביא בשעכ 13 םלועל הוהי התאו
רדל ךרכזו בשת
׃רדו 14 םחרת םוקת התא
הננחל תע־יכ ןויצ
׃דעומ אב־יכ 15 ךידבע וצר־יכ
הרפע־תאו הינבא־תא
׃וננחי 16 םש־תא םיוג וארייו
יכלמ־לכו הוהי
׃ךדובכ־תא ץראה 17 ןויצ הוהי הנב־יכ
׃ודובכב הארנ 18 רערעה תלפת־לא הנפ
׃םתלפת־תא הזב־אלו 19 רודל תאז בתכת
ארבנ םעו ןורחא
׃הי־ללהי 20 םורממ ףיקשה־יכ
םימשמ הוהי ושדק
׃טיבה ץרא־לא 21 ריסא תקנא עמשל
׃התומת ינב חתפל 22 םש ןויצב רפסל
ותלהתו הוהי
׃םלשוריב 23 ודחי םימע ץבקהב
דבעל תוכלממו
׃הוהי־תא 24 רצק וחכ ךרדב הנע
׃ימי 25 ינלעת־לא ילא רמא
רודב ימי יצחב
׃ךיתונש םירוד 26 תדסי ץראה םינפל
׃םימש ךידי השעמו 27 התאו ודבאי המה
דגבכ םלכו דמעת
םפילחת שובלכ ולבי
׃ופלחיו 28 ךיתונשו אוה־התאו
׃ומתי אל 29 ונוכשי ךידבע־ינב
׃ןוכי ךינפל םערזו

« Prev Psalm 102 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |