« Prev Proverbs 9 Next »

Chapter 9

1 התיב התנב תומכח
׃העבש הידומע הבצח 2 הכסמ החבט החבט
הכרע ףא הניי
׃הנחלש 3 ארקת היתרענ החלש
׃תרק ימרמ יפג־לע 4 הנה רסי יתפ־ימ
׃ול הרמא בל־רסח 5 ימחלב ומחל וכל
׃יתכסמ ןייב ותשו 6 ויחו םיאתפ ובזע
׃הניב ךרדב ורשאו 7 ול חקל ץל רסי
עשרל חיכומו ןולק
׃ומומ 8 ץל חכות־לא
חכוה ךאנשי־ןפ
׃ךבהאיו םכחל 9 דוע־םכחיו םכחל ןת
ףסויו קידצל עדוה
׃חקל 10 תארי המכח תלחת
םישדק תעדו הוהי
׃הניב 11 ךימי וברי יב־יכ
תונש ךל ופיסויו
׃םייח 12 ךל תמכח תמכח־םא
׃אשת ךדבל תצלו 13 הימה תוליסכ תשא
העדי־לבו תויתפ
׃המ 14 התיב חתפל הבשיו
׃תרק ימרמ אסכ־לע 15 ךרד־ירבעל ארקל
׃םתוחרא םירשימה 16 הנה רסי יתפ־ימ
׃ול הרמאו בל־רסחו 17 וקתמי םיבונג־םימ
׃םעני םירתס םחלו 18 םיאפר־יכ עדי־אלו
לואש יקמעב םש
׃היארק

« Prev Proverbs 9 Next »

Advertisements| Define | Popups: Login | Register | Prev Next | Help |